Navigácia

Obsah

Aktuality

20.01.2020 - 22.02.2020

Fašiangová zabíjačka 1

Fašiangová zabíjačka

Vážení občania, v sobotu 22. februára 2020 ukončíme fašiangové obdobie zabíjačkou. Na ochutnávku zabíjačkových špecialít Vás srdečne pozývame! Začiatok podujatia je o 10.00 hod. na priestranstve pred obecným úradom. Doprajte si pravý mäsový folklór!

Detail

20.01.2020 - 23.02.2020

Pochovávanie basy 1

Pochovávanie basy

Sprievodnou akciou fašiangovej zabíjačky je kultúrny program Pochovávanie basy v podaní detí z materskej školy. Začiatok podujatia je o 13.00 hod. v priestoroch bývalej školskej jedálne.

Detail

17.01.2020 - 31.12.2020

Vážení spoluobčania,

       Vzhľadom na šíriace sa informácie, ktoré medzi mnohými z Vás mohli vyvolať znepokojenie a otázky, Vám oznamujeme, že Obec Beluša je povinná postupovať v súlade s Ústavou SR ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzi ktoré patrí aj zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. V prípade, ak je obci v súlade zo zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve riadne a včas oznámené verejné zhromaždenie, nie je obec oprávnená ho svojvoľne zakázať, a to bez ohľadu na to kto ho zvoláva. Jednoznačný právny názor v tejto veci vyslovil aj Krajský súd v Trenčíne, keď vo svojom uznesení zo dňa 26.09.2019 konštatoval, že politická strana alebo hnutie, ktorá je riadne registrovaná má právo v zmysle Ústavy SR sa verejne zhromažďovať. Obec Beluša však v žiadnom v prípade postupom v súlade s Ústavou SR a zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve nevyjadruje svoje sympatie k akejkoľvek politickej strane alebo hnutiu. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Detail

27.12.2019 - 29.02.2020

Projekt "Kúpele v regióne" 1

Projekt "Kúpele v regióne"

Projekt "Kúpele v regióne" pre občanov Beluše, umožňuje opäť po roku získať ZĽAVY na kúpeľ vo všetkých termálnych bazénoch spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. s liečivou vodou, ale aj výhodné vstupy do vonkajšieho vyhrievaného bazéna GRAND

Detail

Oznamy

12.02.2020

JARMOK 2020

Milí jarmočníci, remeselníci, srdečne Vás pozývame na 15. Belušský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 28.6.2020 ( nedeľa). Ak máte záujem zúčastniť sa ho ako predajca, vyplňte formulár „Žiadosť na jarmok“ , ktorú nájdete v časti Samospráva – Obecný úrad – Tlačivá a formuláre- ostatné . Vyplnenú žiadosť môžete zasielať elektronicky na adresu : kultura.belusa@gmail.com alebo poštou Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša. Nezabudnite na potrebné doklady, bez nich prihlášku nemôžeme akceptovať. Potrebné doklady : - oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obch. registra, SHR), - fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ - fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP- vymažte údaje o login-e a hesle - čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu. - predajcovia občerstvenia, potravín: Posudok - súhlas RÚVZ, - iný doklad, napr. o vlastníctve pôdy, resp. záhrady, vinice, - Remeselníci – členský preukaz ÚĽUV-u, alebo remeselného cechu

Detail

12.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 04.03.2020 – Rybníky

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 04.03.2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Rybníky. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

07.02.2020

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

Detail

03.02.2020

Wifi pre Teba - Obec Beluša

Obec Beluša ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách". Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky najneskôr do 14.02.2020 do 12.00 hod. elektronicky na emailovú adresu : pravnik2@belusa.sk

Detail

29.01.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 25.02.2020 – ul. Farská, Ľ. Štúra, Kpt. Nálepku, Mlynská

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 25.02.2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Farská, Kpt. Nálepku, Ľ. Štúra, Mlynská. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

07.01.2020

Žiadosť občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby.

Obec Beluša žiada občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby. Žiadame občanov, aby neparkovali motorové vozidlá na chodníkoch a na krajoch miestnych komunikácií, z dôvodu vykonávania posypu a zimnej údržby.

Detail

07.01.2020

PODÁVANIE PODNETOV, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A ŽIADOSTÍ NA ZIMNÚ ÚDRŽBU A VÝVOZ KO

Vážení občania, v prípade sťažností, podnetov, návrhov a žiadostí , ktoré sa týkajú zimnej údržby a vývozu komunálneho odpadu, kontaktujte p. Janu Cihovú, č. tel: 0910 940 527, e-mail: jana.cihova@belusa.sk Obec Beluša žiada občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby.

Detail