Navigácia

Obsah

Oznamy

29.05.2020

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030.

Detail

22.05.2020

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

Detail

21.05.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 15.06.2020 – Podmalenica, Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 15.06.2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Podmalenica a Belušské Saltiny. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

21.05.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 10.06.2020 – Belušské Slatiny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.06.2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na ulici: Belušské Slatiny. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

07.05.2020

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb

Detail

07.05.2020

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Detail

27.04.2020

Zasadnutie OZ bez verejnosti - sledujte naživo!

Bližšie informácie a odkazy na živé vysielanie v článku.

Detail

27.04.2020

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Vážení spoluobčania, týmto Vám oznamujeme, že dňom 27.04.2020 dochádza k zmene organizácie práce Obecného úradu v Beluši pre verejnosť. Pracovníci Obecného úradu v Beluši budú odo dňa 27.04.2020 až do odvolania vybavovať verejnosť v rámci úradných hodín za nasledovných podmienok: 1. Občan je povinný vopred telefonicky alebo mailom kontaktovať príslušného pracovníka obecného úradu alebo oddelenie obecného úradu a uviesť dôvod, pre ktorý je nevyhnutné jeho požiadavku vybaviť osobne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov obecného úradu alebo oddelenia sú zverejnené na webovom sídle Obce Beluša https://www.belusa.sk/kontakt/ 2. Do priestorov Obecného úradu v Beluši môže občan vstúpiť len s predchádzajúcim súhlasom pracovníka obecného úradu, ktorého vopred kontaktoval a v jeho sprievode vo vopred dohodnutom čase. 3. Pri vstupe do obecného úradu je občan povinný dezinfikovať si ruky a kryť si horné dýchacie cesty (ústa a nos) rúškom alebo inou prikrývkou. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu. 4. Po vybavení požiadavky opustí občan priestory obecného úradu v sprievode pracovníka obecného úradu, ktorý mu vstup umožnil. Zároveň upozorňujeme, že do budovy Obecného úradu bude verejnosť môcť vstupovať po splnení vyššie uvedených podmienok vždy len po jednom. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme a veríme, že budete rešpektovať vyššie uvedené podmienky, keďže tým chránime Vaše zdravie ako aj zdravie pracovníkov Obecného úradu v Beluši.

Detail

23.04.2020

Otvorenie prevádzok, nové režimové opatrenia ÚVZ SR platné od 22.4.2020

Otvorenie prevádzok, nové režimové opatrenia ÚVZ SR platné od 22.4.2020

Detail

17.04.2020

Oznámenie o vyhovení požiadavky o predĺžení spojov

SAD predlžuje spoj 103 s odchodom o 14.20 až do zastávky Podhorie stred s odchodom o 14.40 hod.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií