Navigácia

Obsah

Aktuality

01.09.2020 - 30.09.2020

„ Do práce na bicykli “ 1

„ Do práce na bicykli “

Obec Beluša je historicky prvýkrát súčasťou kampane. Cieľom celonárodnej kampane Do práce na bicykli (DPNB) je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy.Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoju obec a životné prostredie.

Detail

19.03.2020 - 31.12.2020

COVID-19

COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý

Detail

Oznamy

14.09.2020

Pálenica Beluša

Pálenica Beluša prijíma objednávky na vypálenie ovocného kvasu od 16.9.2020

Detail

03.09.2020

ZOS - Zákaz návštev

ZOS - Zákaz návštev

Detail

28.08.2020

Harmonogram vývozu KO odpadu september 2020

Harmonogram vývozu KO odpadu september 2020

Detail

31.07.2020

Harmonogram vývozu KO odpadu august 2020

Harmonogram vývozu KO odpadu august 2020

Detail

30.06.2020

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Obecný úrad v Beluši funguje podľa úradných hodín. ÚRADNÉ HODINY :  Pondelok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:30, Utorok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Streda: 7:30 - 11:00 - 11:30- 17:00, Štvrtok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Piatok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ. Obec Beluša žiada občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka...), bez príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia, dodržiavali 2 metrové rozostupy medzi sebou  a rešpektovali dodržanie všetkých platných hygienických opatrení. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.

Detail

22.06.2020

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 - informácie

Detail

16.06.2020

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Detail

12.06.2020

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Detail

29.05.2020

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030.

Detail

22.05.2020

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií