Navigácia

Obsah

Aktuality

20.01.2020 - 22.02.2020

Fašiangová zabíjačka 1

Fašiangová zabíjačka

Vážení občania, v sobotu 22. februára 2020 ukončíme fašiangové obdobie zabíjačkou. Na ochutnávku zabíjačkových špecialít Vás srdečne pozývame! Začiatok podujatia je o 10.00 hod. na priestranstve pred obecným úradom. Doprajte si pravý mäsový folklór!

Detail

20.01.2020 - 23.02.2020

Pochovávanie basy 1

Pochovávanie basy

Sprievodnou akciou fašiangovej zabíjačky je kultúrny program Pochovávanie basy v podaní detí z materskej školy. Začiatok podujatia je o 13.00 hod. v priestoroch bývalej školskej jedálne.

Detail

17.01.2020 - 31.12.2020

Vážení spoluobčania,

       Vzhľadom na šíriace sa informácie, ktoré medzi mnohými z Vás mohli vyvolať znepokojenie a otázky, Vám oznamujeme, že Obec Beluša je povinná postupovať v súlade s Ústavou SR ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzi ktoré patrí aj zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. V prípade, ak je obci v súlade zo zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve riadne a včas oznámené verejné zhromaždenie, nie je obec oprávnená ho svojvoľne zakázať, a to bez ohľadu na to kto ho zvoláva. Jednoznačný právny názor v tejto veci vyslovil aj Krajský súd v Trenčíne, keď vo svojom uznesení zo dňa 26.09.2019 konštatoval, že politická strana alebo hnutie, ktorá je riadne registrovaná má právo v zmysle Ústavy SR sa verejne zhromažďovať. Obec Beluša však v žiadnom v prípade postupom v súlade s Ústavou SR a zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve nevyjadruje svoje sympatie k akejkoľvek politickej strane alebo hnutiu. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Detail

03.01.2020 - 31.01.2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - január 1

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - január

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - január

Detail

27.12.2019 - 29.02.2020

Projekt "Kúpele v regióne" 1

Projekt "Kúpele v regióne"

Projekt "Kúpele v regióne" pre občanov Beluše, umožňuje opäť po roku získať ZĽAVY na kúpeľ vo všetkých termálnych bazénoch spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. s liečivou vodou, ale aj výhodné vstupy do vonkajšieho vyhrievaného bazéna GRAND

Detail

Oznamy

24.01.2020

Výkup papiera

V stredu 29.01.2020 sa uskutoční výkup papiera časový harmonogram: Podhorie od 15,00 h Hloža od 15,20 h Beluša Vozník od 15,40 h bytovky Ľ. Štúra od 16,00 h Beluša – pred OcÚ od 16,20 h

Detail

13.01.2020

JARMOK 2020

Milí jarmočníci, remeselníci, srdečne Vás pozývame na 15. Belušský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 28.6.2020 ( nedeľa). Ak máte záujem zúčastniť sa ho ako predajca, vyplňte formulár „Žiadosť na jarmok“ , ktorú nájdete v časti Samospráva – Obecný úrad – Tlačivá a formuláre- ostatné . Vyplnenú žiadosť môžete zasielať elektronicky na adresu : kultura.belusa@gmail.com alebo poštou Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša. Nezabudnite na potrebné doklady, bez nich prihlášku nemôžeme akceptovať. Potrebné doklady : - oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obch. registra, SHR), - fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ - fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu VRP- vymažte údaje o login-e a hesle - čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu. - predajcovia občerstvenia, potravín: Posudok - súhlas RÚVZ, - iný doklad, napr. o vlastníctve pôdy, resp. záhrady, vinice, - Remeselníci – členský preukaz ÚĽUV-u, alebo remeselného cechu

Detail

07.01.2020

Žiadosť občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby.

Obec Beluša žiada občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby. Žiadame občanov, aby neparkovali motorové vozidlá na chodníkoch a na krajoch miestnych komunikácií, z dôvodu vykonávania posypu a zimnej údržby.

Detail

07.01.2020

PODÁVANIE PODNETOV, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A ŽIADOSTÍ NA ZIMNÚ ÚDRŽBU A VÝVOZ KO

Vážení občania, v prípade sťažností, podnetov, návrhov a žiadostí , ktoré sa týkajú zimnej údržby a vývozu komunálneho odpadu, kontaktujte p. Janu Cihovú, č. tel: 0910 940 527, e-mail: jana.cihova@belusa.sk Obec Beluša žiada občanov o súčinnosť a spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby.

Detail

30.12.2019

Prerušenie distribúcie elektriny - ul. Ľ. Štúra, Trenčianska, Kpt. Nálepku, Továrenská

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 27. 01. 2020 v čase od 7.45 do 15.45 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie na uliciach: ul. Ľ. Štúra, Trenčianska, Kpt. Nálepku, Továrenská . Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

Detail

27.12.2019

Projekt "Kúpele v regióne"

Akcia "Kúpele v regióne" pre občanov Beluše, umožňuje opäť po roku získať ZĽAVY na kúpeľ vo všetkých termálnych bazénoch spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. s liečivou vodou, ale aj výhodné vstupy do vonkajšieho vyhrievaného bazéna GRAND

Detail

16.12.2019

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Detail