Navigácia

Obsah

Oznamy

31.07.2020

Harmonogram vývozu KO odpadu august 2020

Harmonogram vývozu KO odpadu august 2020

Detail

30.06.2020

Ako funguje Obecný úrad v Beluši?

Obecný úrad v Beluši funguje podľa úradných hodín. ÚRADNÉ HODINY :  Pondelok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:30, Utorok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Streda: 7:30 - 11:00 - 11:30- 17:00, Štvrtok: 7:30 - 11:00 - 11:30- 15:00, Piatok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ. Obec Beluša žiada občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka...), bez príznakov akéhokoľvek respiračného ochorenia, dodržiavali 2 metrové rozostupy medzi sebou  a rešpektovali dodržanie všetkých platných hygienických opatrení. Každý občan je zároveň povinný zapísať sa do knihy návštev umiestnenej pri vstupe do obecného úradu.

Detail

22.06.2020

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 - informácie

Detail

16.06.2020

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2020

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2020 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Detail

12.06.2020

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Plán a režim návštev v ZOS Beluša v rámci plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 platný od 12.6.2020 až do odvolania

Detail

29.05.2020

Prosba o spoluprácu -Dotazník

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení priloženého dotazníka o aktuálnom stave a možnostiach vylepšenia odpadového hospodárstva v obci Beluša, ktorý bude slúžiť ako podklad pre pripravovanú stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Beluša na roky 2021 - 2030.

Detail

22.05.2020

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

Detail

07.05.2020

Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb

Detail

07.05.2020

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Krízový plán Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beluša

Detail

27.04.2020

Zasadnutie OZ bez verejnosti - sledujte naživo!

Bližšie informácie a odkazy na živé vysielanie v článku.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií