Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Z dôvodu rozmiestnenia veľkorozmerových kontajnerov na drevný, objemný a zelený odpad bude zberný dvor a kompostáreň zatvorený od 25.10-28.10.2021. V sobotu 30.10.2021 bude zberný dvor otvorený.  

Obec

Obec Beluša

Beluša je nie len najväčšou obcou Púchovskej doliny, ale je aj treťou najväčšou obcou na Slovensku. jej rozloha je cca 5 200 hektárov s priemernou nadmorskou výškou 259 m.n.m. .  Má 6000 obyvateľov a leží v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Okrem prírodného bohatstva skrýva aj archeologické tajomstvá.

Vďaka východnej polohe bolo územie Beluše osídlené už v mladšej dobe kamennej. Oveľa rozsiahlejšie osídlenie však pochádza z mladšej doby bronzovej, keď tu žil ľud lužickej kultúry. Z veľkomoravského obdobia sa v Beluši nachádzalo 26 mohýl a 13 mohýl sa našlo v lokalite Hradište- právom sa teda Beluša radí k najväčším mohylníkom na Slovensku.  Najintenzívnejšie osídlenie pochádza z obdobia slovanského.

Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1330. Je to doklad o určení chotárnej hranice. V tejto, pre Belušu najstaršej písomnosti, figuruje len ako „terra Belos“, pričom „terra“ v danom prípade znamená už osídlenú zem. Patrila k panstvu Trenčín a v r. 1375 dostala mestské výsady. Obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a remeslám.

Erb Beluše – v modro-striebornom štiepenom štíte je strieborno-modro štiepená rozkvitnutá ľalia, je odvodený od zemepánskej rodiny Barošovcov a pochádza zo 17. storočia. Vlajka obce pozostáva z pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Beluša sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Najcharakteristickejšími remeslami pre Belušu bolo papučiarstvo a košikárstvo.   V r. 1893 tu vznikla Košíkarská škola, prvá na Slovensku, ktorá sa v r. 1900 prezentovala na Svetovej výstave v Paríži.

Historické jadro obce tvorí neskoro renesančný rímsko–katolícky kostol z 1. polovice 17. stor., zbarokizovaný v 2. pol. 18. storočia, zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. V jeho blízkosti sa nachádza najstaršia historická pamiatka Beluše – neskororománsky – ranogotický kostolík sv. Anny. Ako uvádza posledný výskum,   vznik kaplnky z kvalitného kamenného muriva siaha do druhej pol. 13.stor. a slúžila celé svoje funkčné obdobie pre potreby katolíkov- ako kostol, neskôr kostnica a napokon ako farská sýpka.

K významným rodákom obce patria Dr. Pavol Adámi- významný v oblasti veterinárnej medicíny, MUDr. Emanuel Filo- vedec, lekár, pedagóg a Róbert Kasián Holba- kňazský hodnostár.

V novších časoch obyvatelia pracujú v okolitých priemyselných závodoch, ale aj v miestnych podnikoch a v obchodnej sfére.

Na rozvoji regiónu sa podieľajú väčšie firmy KOVAL, FOODS, BAPE, BALTYRE, AGROTIP atď., ale neustále pribúdajú nové podniky.

Od r. 1954 je tu Skúšobná stanica Ústredného kontrolného ústavu poľnohospodárstva.

Miestna časť Belušské Slatiny ponúka  cez každé ročné obdobie široký  priestor na oddych, rekreáciu, letné, či zimné športy, turistiku. Rovnako je belušský chotár zaujímavý aj ako poľovnícky revír.

Od 18. storočia sú v Belušských Slatinách známe zemito sírnaté pramene na liečenie reumatických, vnútorných a kožných ochorení. Tesne po 1. svetovej vojne tu boli vybudované kúpele, ktoré sú v súčasnosti v správe rehoľných sestier. Svojím charakterom je liečivá voda podobná ako pramene v Trenč. Tepliciach. Obsahuje oxid uhličitý, minerálnu ilovatinu, síru a Glauberovu soľ.

Časťami obce Beluša sú od r. 1976 aj Hloža a Podhorie.

Beluša s vodovodom a plynofikáciou, ako aj s rozvetvenou sieťou obchodov a služieb čoraz viac nadobúda mestský charakter. V jej strede sú moderné výškové budovy, vytvorili sa nové ulice, obytné a oddychové časti. Toto smerovanie vývoja môže skončiť obnovením a získaním práv mesta, tak ako tomu bolo už v minulosti.

Starosta obce

Prekop_JanJán Prekop


Narodený: 4. máj 1958
Ženatý: manželka Jarmila, deti: Ján, Kamil, Anna
Vzdelanie: stredoškolské elektrotechnické Púchov
Pracovné pôsobenie: Považská cementáreň Ladce, Slovenské elektrárne
Verejné funkcie: poslanec Obecného zastupiteľstva od r.1993
Záujmy: príroda, včelárstvo, poľovníctvo

Kontakt: Ul. Farská 1045/6, Beluša 018 61
Telefón: +421 42 2853 512
Mobilný kontakt: +421 903 405 410

E-mail: obec@belusa.sk

Základné údaje

1) Právomoci a kompetencie obce

a) Spôsob zriadenia obce:

Obec Beluša bola zriadená zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24.11.1990

b Právomoci a kompetencie obce:

 Kompetencie obce (t-j- právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)

- zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä par.4, par.11 ods. 4 a par. 13 zákona)

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl.68 a čl.71 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky)

 

Počet obyvateľov k 1.1.2020 --6168

GPS súradnice (obecný úrad)- 49.0652670, 18.3272988

belusa2 hloza Podhorie
Beluša    Hloža Podhorie
erb pecat hloza podhorie pecat

 

Symboly obce, výklad erbu obce - Barošovci

Erb obce - zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR 53/B-124/99. Rozkvitnutá heraldická ľalia striedavých farieb je zobrazená v modro-striebornom štiepenom štíte.

erb

Erb Beluše : je  znázornený  na  pečatiach  mestečka  Beluša  od roku  1770. Ľalia  ako  erbový  motív  pochádza z erbu  šľachtického  rodu  Barošovcov  z  Beluše. 

Popis erbu  : V  modro- striebornom  štiepenom  štíte  je  ľalia  s  kopijovitým  stredným  lupeňom , dvoma tyčinkovými  listami a dvoma  ľaliovými listami, všetko  zviazane  do  kytice.  Polovice  erbu  sú v striedavých  modrých  a strieborných  farbách.

Symbolika  erbu  : Ušľachtilý  štylizovaný  tvar heraldickej  ľalie má  svoj  pôvod  vo  Francúzku,  kde  je  ako  symbol  tamojších  kráľov  najpoprednejší  a najrozšírenejší.    Ľalia  je  symbolom  nevinnosti,  čistého  a ušľachtilého zmýšľania a panenskej čistoty, spojovaného hlavne s Pannou Máriou a panenskými sväticami. Biela ľalia býva tiež znamením večnej a aj po smrti trvajúcej lásky.

Z erbu  rodu Barošovcov je odvedený aj erb obce Beluša, ktorého symbolom sa stala štiepená ľalia.

Barošovci    patrili v 16 storočí medzi popredné vzdelanecké rody trenčianskej župy.O povýšenie rodu Baroš do šľachtického stavu sa zaslúžil hlavne básnik a učiteľ Peter Baroš  ( * 1540 † 1603 ), ktorý sa narodil v Beluši. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ v Trenčíne. Neskôr si doplnil štúdia na univerzite vo Wittenbergu. Po návrate sa stal trenčianskym mestským  komorníkom ( 1582 ) a notárom -senátorom ( 1583 – 1595 ). Jeho ďalšiu kariéru obmedzila slepota. Do šľachtického stavu ho povýšil 13.apríla 1578 aj s bratom Jakubom kráľ Rudolf I. Vtedy prijali prídomok Baroš z Beluše.  Postupne získali majetky v obciach Považská Bystrica, Slopná, Pružina, Klobušice. V 17. storočí z rodu vynikli Mikuláš, ktorý bol v rokoch 1597 – 1601 rektor ilavskej školy a Ján, ktorý bol v roku 1661 farárom v Domaniži. V 18. storočí ďalší Ján ( † 1751 ), bol v roku 1727 považskobystrický farár, avšak v rokoch 1741 – 1751 už ostrihomský kanonik. Viacerí  členovia rodu sa presadili aj v stoličnej a krajinskej správe. Počas 18. storočia  môžeme členov  značne rozvetveného  rodu zaznamenať prakticky po celom Uhorsku.  Medzi najznámejších členov rodu v 19. storočí patril Gabriel, ktorý bol významný uhorský minister spojov a verejných prác, pochovaný je v rod inom mauzóleu v Klobušiciach.

Zo symboliky erbu Baroš  je odvedená aj symbolika Hlože, Panna Mária s dieťatkom ako symbol príkladu pre náš svetský život. Tento symbol má tiež ľalia. Taktiež symbolika Podhoria ruža, predstavuje symbol lásky krásy a radosti. Vychádza tiež z erbu Baroš.

 

Vlajka obce - pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu

znak1

Pečať obce - je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BELUŠA.

znak2

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie


V súlade so zákonom 211/2000 Zb.z. o slobodnom prístupe k informáciám musí byť z Vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Beluša zrejmé:

Kto podáva žiadosť - meno, priezvisko, obchodné meno 
Adresa pobytu, sídlo 
Ktorých informácií sa žiadosť týka 
Aký spôsob sprístupnenia - e-mail, telefonicky, písomne... 

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr 8 pracovných dní od jej doručenia.

Možnosti podávania žiadostí o informácie:

  • E-mail: obec@belusa.sk
  • Pošta: Obec Beluša, Obecný úrad, Ul. Farská 1045/6, 018 61 Beluša
  • Telefonicky: 042/42 2853 512
  • Osobne: Obecný úrad Beluša podľa úradných hodín

 

Podľa par. 5 ods. 1 obec Beluša zverejňuje:

- spôsob zriadenia obce, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

- miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, sťažnosť, návrh, podnet, iné podanie

- miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

- postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov, podaní, vrátane lehôt

- prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje

- sadzobník správnych poplatkov

úradná tabuľa (4.18 MB)

Obec

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack