Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Starosta obce

Ján Prekop, starosta obce Beluša

Ján Prekop

tel.: +421 903 405 410

obec@belusa.sk

 

Starosta obce je predstaviteľom obce, verejným činiteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Zastupuje obce navonok.

Postavenie starostu
ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony:
- Ústava SR v článok 69,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.,
- zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a ďalšie.


Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Súčasný starosta Ján Prekop je vo funkcii starostu obce štvrté volebné obdobie (prvýkrát zvolený 27. novembra  2010). 


Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci.

 Kompetencie starostu obce:
- starosta ako štatutárny orgán obce,
- starosta ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obce,
- starosta ako správny orgán v administratívnych veciach obce,
- starosta ako správca dane v prípade vyberania miestnych daní a poplatkov.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych  a pracovnoprávnych vzťahoch obce.
Právna úprava postavenia starostu obce ako štatutárneho orgánu vyplýva z osobitostí samosprávy, keď najvyšším orgánom samosprávneho celku je vždy kolektívny volený orgán (obecné zastupiteľstvo) a niektoré právomoci môže starosta vykonávať len so súhlasom zastupiteľstva (napr. nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a pod.).


 

 

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack