Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Hlavný kontrolór obce

kontrolorka

Ing. Eva Pochlopeňová

0903  437 775 

kontrolor@belusa.sk

 

Hlavný kontrolór je v prípade právneho systému Slovenskej republiky zamestnanec obecného úradu, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom obce, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce, vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Do jeho kompetencie spadá kontrola obecného  úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné  zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah  s obcou končí. 

 

 

 

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack