Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Z dôvodu rozmiestnenia veľkorozmerových kontajnerov na drevný, objemný a zelený odpad bude zberný dvor a kompostáreň zatvorený od 25.10-28.10.2021. V sobotu 30.10.2021 bude zberný dvor otvorený.  

Plán zasadnutí OZ

Rámcový  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beluši na rok 2021

 

Január 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

Február 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši Mgr. Patrik Štrbák
 5. Názory občanov
 6. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Ing. Eva Pochlopeňová
 7. Návrh - I. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Ing. Zuzana Kulichová
 8. Návrh – VZN o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Beluša Mgr. Patrik Štrbák
 9. Návrh – VZN o podmienkach držania psov na území obce Beluša Mgr. Patrik Štrbák
 10. Návrh – VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Mgr. Patrik Štrbák
 11. Návrh - Plán verejného obstarávania Obce Beluša na rok 2021 Ing. Igor Guliš
 12. Oboznámenie sa s výsledkom inventarizácie majetku Obce Beluša k 31.12.2020 Ing. Igor Guliš
 13. Návrh - Plán kultúrnych podujatí na rok 2021 Predkladá: Andrea Zemeková
 14. Schválenie žiadosti o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce Beluša Mgr. Patrik Štrbák
 15. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Beluša Mgr. Patrik Štrbák
 16. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Beluša 2021 – 2027 Ing. Juraj Hôrkový
 17. Schválenie zámeru nájmu – Nájomné byty Mgr. Patrik Štrbák
  1. Schválenie zámeru nájmu – Sociálne byty Mgr. Patrik Štrbák
 18. Schválenie zámeru nájmu – Nebytové priestory Mgr. Patrik Štrbák
 19. Žiadosti subjektoV Ing. Zuzana Kulichová
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov – diskusia
 22. Ukončenie zasadnutia

 

Marec 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

Apríl 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši Mgr. Patrik Štrbák
 5. Názory občanov
 6. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 7. Návrh - II. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 8. Vyhodnotenie prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši za rok 2020Mgr. Patrik Štrbák
 9. Prehodnotenie právnych noriem Obce Beluša v roku 2021 Mgr. Patrik Štrbák
 10. Vyhodnotenie činnosti Pestovateľskej pálenice v Beluši za rok 2020 a výrobné obdobie 2020/2021 Ing. Igor Guliš
 11. Žiadosti subjektov  Ing. Zuzana Kulichová
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov – diskusia
 14. Ukončenie zasadnutia

 

Máj 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

Jún 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši Mgr. Patrik Štrbák
 5. Názory občanov
 6. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 7. Návrh - III. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 8. Návrh - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Beluša na 2.polrok 2021 Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 9. Záverečný účet Obce Beluša za rok 2020

(Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Beluša k Záverečnému účtu Obce Beluša zarok 2020, Správa audítora k účtovnej závierke Obce Beluša)

Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová

 1. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša pre programové obdobie (2015 - 2020) za rok 2020 Predkladá: Ing. Juraj Hôrkový
 2. Informatívna správa o hospodárení prenajatých priestorov v majetku Obce Beluša za rok 2020 Predkladá: Ing. Igor Guliš
 3. Návrh - Podané oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostom Obce Beluša Predkladá: Mgr. Patrik Štrbák
 4. Žiadosti subjektov Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 5. Rôzne
 6. Interpelácie poslancov – diskusia
 7. Ukončenie zasadnutia

 

Júl 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

August 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

September 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši Mgr. Patrik Štrbák
 5. Názory občanov
 6. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 7. Návrh - IV. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 8. Informatívna správa o otvorení školského roku 2021/2022 v školách a školských zariadeniach na území obce Beluša
 9. Konsolidovaná výročná správa obce Beluša za rok 2020 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a programov rozpočtu obce Beluša k 30.06.2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 11. Vyhodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok obce Beluša k 30.06.2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 12. Návrh – Zloženie Ústrednej a dielčích inventarizačných komisií k inventarizácií majetku obce Beluša k 31.12.2021 Predkladá: Ing. Igor Guliš
 13. Žiadosti subjektov Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov – diskusia
 16. Ukončenie zasadnutia

 

Október 2021

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Beluši sa neuskutoční.

 

November 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
 5. Mgr. Patrik Štrbák
 6. Názory občanov
 7. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 8. Návrh - V. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 9. Návrh - rozpočet na rok 2022 a výhľadovo roky 2023-2024 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 10. VZN o miestnych daniach na území obce Beluša Predkladá: Mgr. Patrik Štrbák
 11. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluša Predkladá: Mgr. Mgr. Patrik Štrbák
 12. Žiadosti subjektov Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 13. Rôzne
 14. Interpelácie poslancov – diskusia
 15. Ukončenie zasadnutia

 

December 2021

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Beluši
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši Predkladá: Mgr. Patrik Štrbák
 5. Názory občanov
 6. Správa Hlavného kontrolóra Obce Beluša o výsledku kontroly Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 7. Návrh - VI. zmena rozpočtu Obce Beluša v roku 2021 Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 8. Návrh - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Beluša na 1.polrok 2022 Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová
 9. Rámcový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beluši na rok 2022 Predkladá: Mgr. Patrik Štrbák
 10. Žiadosti subjektov Predkladá: Ing. Zuzana Kulichová
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov – diskusia
 13. Ukončenie zasadnutia

 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši sa budú konať spravidla:

 • posledný pondelok v mesiaci
 • so začiatkom zasadnutia o 16.00 hodine
 • program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši sa bude aktuálne dopĺňať podľa potreby, najmä o  kúpu a predaj nehnuteľností, o zmluvy o nájme, VZN, vnútorné normy a predpisy, žiadosti o dotácie a podobne
 • na každom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beluši, bod  „Rôzne“ bude obsahovať informácie o aktuálnych problémoch týkajúcich sa obce Beluša

 

V Beluši, dňa 11.12.2020

 

Ján PREKOP, v. r.   

  starosta obce           

 

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack