Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Povinne zverejňované informácie

Povinné zverejňovanie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 5

 

1) Spôsob zriadenia obce:

Obec Beluša sa zriadilo zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23.-24.11.1990.

Tel: 042/2853 512   fax: 042/4624 820

www.belusa.sk         obec@belusa.sk

Starosta obce: Ján PREKOP     0903 405 410

Úradné hodiny: Pondelok 7:30-15:30

                          Utorok    7:30-15:00 

                          Streda    7:30-17:00

                          Štvrtok   7:30-15:00

                          Piatok     nestránkový deň

                          obedná prestávka 11:00-11:30

IČO: 00317 063

IBAN: SK 22 0200 0000 0000 2012 6372

 

2) Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Mestskom zriadení v znení zmien a doplnkov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností

 

3) Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Beluša  sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Beluša je zložené z 13 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Beluša je predstaveným mesta a najvyšším orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo orgány:

-Komisie obecného zastupiteľstva:

        1. Komisia finančná a správy obecného majetku

        2. Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová

        3. Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania

        4. Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia, obchodu a CR

        5. Komisia na ochranu verejného záujmu

        6. Komisia pre miestnu časť Podhorie

        7. Komisia pre miestnu časť Hloža

        8. Komisia pre časť Belušské Slatiny

-Obecný úrad v Beluši (organizačná schéma)

Obec má zriadené rozpočtové organizácie:

Základná škola, Slatinská č.3, 018 61 Beluša

Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša 

-Dobrovoľný hasičský zbor: Dobrovoľný hasičský zbor v Beluši,  Dobrovoľný hasičský zbor v Podhorí, Dobrovoľný hasičský zbor v Hloži

Osobitné postavenie má Hlavný kontrolór Obce Beluša, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na päť rokov.

Je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

Organizačná štruktúra - OcÚ Beluša od 01.09.2023 (79.46 kB)

 

4) ROZHODNUTIA OBCE (opravné prostriedky a súdne preskúmania)

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VOČI ROZHODNUTIAM OBCE:

-Miesto podania opravného prostriedku: Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

-Spôsob podania opravného prostriedku:

Zásadne písomne v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné

-Lehota na podanie opraveného prostriedku:

Zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné

SÚDNE PRESKÚMANIA ROZHODNUTÍ OBCE:

Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťajú ustanovenia zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v aktuálnom znení, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované právnou úpravou.

 

5) POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

1. ZBIERKA ZÁKONOV SR- možno nahliadnuť v úradných hodinách na č.d.11

2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE-  možno nahliadnuť v úradných hodinách na č.d.11, prípadne samosprava/vseobecne-zavazne-nariadenia/

3. SŤAŽNOSTI- písomné sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na č.d. 9

4. ŽIADOSTI, NÁVHRY, PODNETY, INÉ PODANIA- možno podávať v úradných hodinách na č.d. 9

5.  UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-  možno nahliadnuť v úradných hodinách na č.d. 11, prípadne samosprava/obecne-zastupitelstvo/uznesenia-oz/

6.  INFORMÁCIE O OBCI- možno získať v úradných hodinách na č.d. 11, č.d. 5, č.d. 9,

 spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou

7.  INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTÍ SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZÍCKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI- možno získať v úradných hodinách na č.d. 11

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE O OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE v BELUŠI:

Termíny rokovaní, zápisnice z rokovania, návrhy všeobecne záväzných nariadení, texty schválených všeobecne záväzných nariadení, texty schválených uznesení obecného zastupiteľstva, údaje o hlasovaní poslancov, rozpočet Obce Beluša, Záverečný účet Obce Beluša, Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Beluša -  možno nahliadnuť v úradných hodinách na č.d. 11 alebo na www.belusa.sk (časť Samospráva)- samosprava/

 

6) PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ A VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, podľa ktorých obec koná a rozhoduje

a)PREDPISY

-Zákon č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 563/2009 Z. z Zb. o správe daní a poplatkoch a o zmenách, v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov

-Ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce

b)     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

-        Prístupné k nahliadnutiu na č.d. 11

 

7)ZÁSADY vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Beluša

vybavovanie sťažností.pdf (391.21 kB)

 

8) Správne poplatky vyberané na obecnom úrade

spravne poplatky od 01.01.2018.pdf (116 kB)

 

9) Povinné zverejňovanie informácie o stave ŽP podľa §7 zákona č. 205/2015

Povinné zverejňovanie informácie o stave ŽP podľa zákona č. 205 z roku 2004.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 154.39 kB

Monitorovanie kvality ovzdusia Belusa_2013.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.43 MB

 

10)Informačné povinnosti obce v zmysle § 14 zákona. 150/2019 Z. z.

a) Informačné povinnosti v zmysle § 14 zákona č. 150 z 2019 Z. z..pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 122.88 kB

b)Invazne dreviny v obci Beluša.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 73.83 kB

Fallopia_sp rod pohankovec informačný letak.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 608.06 kB

- Impatiens_gl_text_netykavka zlazkata_informačný letka.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 607.38 kB

Negundo_aceroides javorovec jasenolisty text_informacny letak.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 585.84 kB

Solidago_canad_text_informačný letak.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 553.84 kB

Solidago_zlatobyl_obrovskainformacnyletak.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 623.06 kB

 

 

 

 

 

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack