Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 • Ďakujeme za vyplnenie ankety k výberu nových kníh do Obecnej knižnice: https://sdu.sk/XjTA

Slobodný prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon):

Obec Beluša je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie.

 

Sprístupnené musia byť všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii,
ak to nevylučuje iný zákon a ak sa na ne nevzťahujú obmedzenia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nárok na informácie má každý. Obec nesmie sprístupniť informácie, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, informácie, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobnosti a osobných údajov a taktiež informácie označené ako obchodné tajomstvo. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám vymedzuje § 11 zákona.

 

Ako získať informácie?

 • žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu,
 • žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Žiadosť musí obsahovať:

 •  Identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená.
 •  Identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo.
 •  Predmet žiadosti – ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť .
 •  Určenie spôsobu sprístupnenia informácií – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, fax...).

 • Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie v Braillovom písme, pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“. 
 • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.


Na obec Beluša je možné podať žiadosť:

- ústne- počas stránkových dní 

-osobne- podateľna obecného úradu, č.d. 9

- písomne- Obec Beluša, Farská 1045/6, 018 61 Beluša

- emailom- obec@belusa.sk

-faxom- 042/4624 820

 

Lehota vybavenia:

 • povinná osoba musí žiadosť vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti povinnej osobe (v taxatívne vymedzených prípadoch môže byť výnimočne 8-dňová lehota predĺžená najviac o ďalších 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme - žiadateľ je písomne oboznámený o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov).

 

Situácie, ktoré môžu nastať po podaní žiadosti:

 • Žiadosť obsahuje minimálne všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada sú zverejnené.

  Najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi, kde má prístup ku zverejneným informáciám. V prípade, ak aj napriek tomu žiadateľ trvá na sprístupnení týchto informácií, začína plynúť lehota na sprístupnenie informácií dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
  Povinná osoba postúpi predmetnú žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii a bezodkladne oznámi žiadateľovi postúpenie žiadosti.
 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti ale povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať.
  Povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti žiadosť odmietne rozhodnutím z toho dôvodu, že požadovanú informáciu nemá k dispozícii a ani nemá vedomosť o tom, kto je príslušná povinná osoba.
 • Žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
  Povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ nedoplní v lehote žiadosť a pre tento nedostatok nie je možné informácie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
 • Žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.
  Povinná osoba sprístupní požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní (16dní) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (30 dní).

 

Opravné prostriedky

 • Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
 • O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor).
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
 • Rozhodnutie možno preskúmať v súdnom konaní.

 

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva,
 • voči ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • zdôvodnenie prečo sa odvolanie podáva,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť,
 • poučenie o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack