Navigácia

Obsah

Rokovací poriadok OZ

ROKOVACÍ PORIADOK

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V BELUŠI

Úplné znenie

tak ako vyplýva z Rokovacieho poriadku, schváleného 26. 05. 2008, a zo zmien a doplnkov vykonaných Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2.

Obecné zastupiteľstvo v B e l u š i  na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov v y d á v a  tento

ROKOVACÍ PORIADOK

Obecného zastupiteľstva

v  BELUŠI

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Beluši (ďalej len „Rokovací poriadok“) upravuje prípravu, obsah rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímanie uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh, týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Rokovanie OZ upravuje §12 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Podrobné pravidlá o rokovaní OZ upravuje tento Rokovací poriadok.

Čl. 2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

Obecnému zastupiteľstvu v Beluši (ďalej len „Obecné zastupiteľstvo“) patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Štatútu obce.

Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej alebo občanov obce. Nesmie pritom však zasiahnuť do výhradnej pôsobnosti starostu obce (§13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Časť I.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BELUŠI

Čl. 3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší starosta najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.

Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší starosta prípadne ním poverený poslanec.

Po schválení programu zasadnutia, informuje ustanovujúce zasadnutie o výsledkoch volieb v obci na funkciu starostu a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva predseda miestnej volebnej komisie.

Potom zložia poslanci a starosta sľub v súlade s § 13 a § 26 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a po jeho zložení sa ujíma vedenia zasadnutia novozvolený starosta obce.

Ustanovený starosta predloží

- návrh na voľbu zástupcu starostu

- návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a na ich obsadenie.

Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

Voľby prebiehajú tajným hlasovaním, zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

Čl. 4

Zvolanie zasadnutia

 

Riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa schváleného plánu práce, spravidla jedenkrát za mesiac, najmenej však raz za dva mesiace.

Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov a pri slávnostných príležitostiach.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvoláva starosta obce písomnou pozvánkou v predstihu 7 dní pred termínom rokovania. V prípade náhlej naliehavej potreby sa mimoriadne zasadnutie zvolá tak, aby boli pozvánky doručené najneskôr v predchádzajúci deň pred termínom rokovania. Ak starosta obce rokovanie OZ v stanovenom termíne nezvolá, môže ho zvolať zástupca starostu, alebo iný poslanec, poverený OZ, v súlade s § 12 ods. (1) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov).

Pozvánka na zasadnutie obsahuje popri údajoch o mieste a čase začiatku rokovania, aj jednotlivé body programu.

Návrh programu rokovania určuje starosta obce tak, že zaradí body určené plánom práce OZ a ďalšími uzneseniami OZ, ďalej podľa vlastných podnetov, z včasných podnetov z rokovania komisií OZ, poslancov, občanov obce a ostatných podnetov. Do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva budú zaradené doručené podnety, návrhy a žiadosti občanov, podnikateľov a právnických osôb v oblasti správy obce, podnikania a územného plánovania, ak tieto sú svojim obsahom v rozhodovacej kompetencii obecného zastupiteľstva. Ak podnet nebude možné v obecnom zastupiteľstve prerokovať do 30 dní od jeho doručenia, bude obecný úrad písomne informovať predkladateľa o postupe a  predpokladaných termínoch vybavenia podnetu.

Čl. 5

Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

1. Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce v súčinnosti so svojim zástupcom, s prednostom obecného úradu, predsedami komisií, poslancami OZ a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom. V pláne práce Obecného zastupiteľstva bude pravidelne zaradené:

a) hodnotenie plnenie rozpočtu, prenájmu a podnikania – najneskôr do 60 dní po ukončení štvrťroka,

b) hodnotenie vývoja záväzkov a pohľadávok – polročne v máji a novembri,

c) hodnotenie plnenia programového vyhlásenia sa bude hodnotiť každoročne samostatne podľa čl. I. až čl. V. tak, že čl. I bude vyhodnotený vo februári a ďalšie postupne v párnych mesiacoch,

d) hodnotenie plnenia plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoje obce – v marci a septembri,

e) hodnotenie uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie – v júni (s inventúrou všetkých platných a nesplnených uznesení OZ) a novembri (priebežná informatívna správa),

f) úlohy v spracovaní a aktualizácií interných predpisov – v marci a septembri,

g) rozbor plnenia rozpočtu a rozvojových programov v zriadených organizáciách – v marci a októbri.

2. Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa plánu práce, najneskôr 15 dní pred vymedzeným termínom začína prednosta úradu písomným určením:

miesta, času a programu rokovania

spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu tak, aby tieto boli vyhotovené najneskôr 10 dní pred termínom zasadania .

Informáciu o určení programu poskytne prednosta obecného úradu pracovníkom, ktorí majú úlohy k príprave zasadania, predsedom poslaneckých klubov a poslancom, ak títo o to požiadajú.

Ku všetkým bodom rokovania, v ktorých má obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, musia byť predložené písomné dokumenty. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby boli doručené poslancom obecného zastupiteľstva s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 7 dní pred jeho konaním a aby bolo možné prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva, resp. nariadenie obce. Lehota na doručenie materiálov s pozvánkou na mimoriadne zasadnutia OZ sa určuje minimálne na 24h pred konaním OZ.

Obsahujú najmä:

1/ návrh materiálu

2/ návrh na uznesenie

3/ dôvodovú správu

Všetky materiály určené pre zasadanie OZ dostane aj hlavný kontrolór. Členovia komisií OZ podľa okruhu pôsobenia komisie dostanú kompletné materiály ku všetkým bodom rokovania OZ vrátane dokumentov hlavného kontrolóra, ak tieto súvisia s úlohami uloženými zákonom a obecným zastupiteľstvom, najneskôr dva dni pred zasadaním komisie.

Ak je v programe rokovania prerokovanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi, všeobecne záväznými a internými predpismi.

Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade so svojimi kompetenciami.

Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecný úrad. Dokumenty spracované obecným úradom podpisuje spracovateľ. K dokumentom, ktoré obecný úrad nespracoval, predkladá obecný úrad písomné stanovisko s odporúčaním na obsah uznesenia OZ. Priamo OZ predkladá správy len hlavný kontrolór obce (§18f ods. (1) písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

OZ môže rozhodnúť o odročení bodu programu, ak nie sú predložené všetky súvisiace materiály a odborné stanovisko obecného úradu.

Čl. 6

Program rokovania obecného zastupiteľstva

Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli obce a cestou miestneho rozhlasu aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred jeho zvolaním ak ide o mimoriadne zasadnutie.

Program OZ má tento rámcový obsah:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi.

5. Názory občanov

6. Správa Hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

7. .............. ( hlavné body rokovania určené Plánom práce OZ a predchádzajúcimi Uzneseniami OZ)

............... ( ostatné body rokovania na základe predložených návrhov

a podnetov

Rôzne .... ( dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania)

Interpelácie poslancov – diskusia

Ukončenie zasadnutia

Návrh programu rokovania určuje starosta obce tak, že zaradí body určené plánom práce OZ a ďalšími uzneseniami OZ, ďalej podľa vlastných podnetov, z včasných podnetov z rokovania komisií OZ, poslancov, občanov obce a ostatných podnetov.

Tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad najneskôr 15 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva.

V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prerokované na najbližšom ďalšom zasadnutí alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

Obecné zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a rozhodne hlasovaním. Obecné zastupiteľstvo bude rokovať iba o takom bode programu, ktorý bol uvedený v schválenom programe.

Obecné zastupiteľstvo môže na návrh starostu alebo poslanca navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Až po schválení takéhoto návrhu ako bodu programu, bude možné o ňom následne hlasovať.

Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takého uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

Čl. 7

Verejnosť zasadnutí OZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov, v súlade s § 12 ods. (4) zákona.

Na zasadnutie sa môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, predseda samosprávneho kraja, zástupcovia vybraných štátnych orgánov, vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce.

Čl. 8

Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.

2. Na rokovaní sú povinní sa zúčastniť : starosta obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór, prednosta úradu. Vedúci zamestnanci a zamestnanci obce sú prizvaní podľa prejednávaného programu, príp. predkladania správy.

3. Rokovanie vedie starosta, ktorý môže v čase neprítomnosti poveriť vedením zástupcu starostu.

4. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, ak je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.

5. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom za začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu, (pri schvaľovaní uznesenia) resp. trojpätinovú väčšinu (pri schvaľovaní všeobecného záväzného nariadenia obce), zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

6. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie a určí zapisovateľa. Návrhová komisia je trojčlenná.

7. Starosta určí dvoch overovateľov zápisnice z radov poslancov, ktorí sledujú priebeh rokovania a osvedčujú jeho súlad s obsahom zápisnice vyhotovenej zapisovateľom.

Čl. 9

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Rokovanie postupuje podľa poradia bodov schváleného programu.

Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.

Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom a požiadavkami jednotlivých poslancov.

Diskusiu ku každému bodu programu otvorí starosta obce, pričom môže predniesť k bodu rokovania svoje stanovisko. Ďalej diskusiu riadi a neprerušuje, ak táto prebiehapodľa stanovených pravidiel. Ak sa opäť chce starosta zapojiť do diskusie, tak až po vypočutí už prihlásených poslancov. Môže však využiť možnosť faktickej poznámky.

Pred začatím diskusie k bodu programu vypočuje OZ stanovisko príslušnej komisie OZ a tiež odborné stanovisko príslušných vedúcich zamestnancov obecného úradu a hlavného kontrolóra.

K prerokúvanej problematike môže OZ vyžiadať stanovisko prítomných vedúcich zamestnancov obecného úradu, alebo prítomných odborníkov a expertov.

Ku každému bodu prebieha jednotlivo diskusia, v rámci ktorej majú poslanci a účastníci právo žiadať o uvedenie diskusného príspevku, o položení doplňujúcej otázky alebo vznesenie faktickej pripomienky.

Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne, alebo zdvihnutím ruky, starosta udeľuje slovo najskôr poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. Diskusný príspevok znamená možnosť súvislo tlmočiť názor na prejednávanú vec.

 

Položenie doplňujúcej otázky slúži na objasnenie dôležitého detailu prerokúvanej veci alebo odstránenie pochybnosti o správnom chápaní predchádzajúcich výrokov a vyjadrení. Nesmie presiahnuť 1 min.

Faktická poznámka je stručným a výstižným poukázaním na doposiaľ neuvedené skutočnosti dôležité pre správny postup prerokúvania veci alebo jej správne posúdenie. Nesmie presiahnuť 1 min, poslanec ju môže dať nie viac ako 3 krát ku konkrétnemu bodu. V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.

 

Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.

V prípade, že diskutujúci nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.

Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku.

Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať starosta obce alebo poslanec obecného zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovania s významnými osobnosťami a pod.) starosta môže používať insígnie.

Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce.

Zasadnutie vedie predsedajúci tak, aby vždy približne po 2 hodinách rokovania bola vyhlásená prestávka v trvaní 10 minút, s prihliadnutím na ukončenie prejednávaného bodu programu.

Na prejednanie aktuálnej problematiky môže poslanec požiadať o prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva v trvaní 5 minút.

Čl. 10

Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.

Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.

Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom pre ich splnenie.

Návrhová komisia OZ takto formuluje úvod navrhovaného uznesenia:

· OZ berie na vedomie ........(v prípade oboznámenia sa so správou, alebo informáciou)

· OZ súhlasí ......... (napr. vianočnou výzdobou ulíc a p.)

· OZ schvaľuje ........(rozpočet, predaj a prevod majetku obce, finančný výdavok, uzatvorenia zmluvy a p.)

· OZ ukladá ..... (uloženie konkrétnej úlohy, povinnosti )

· OZ konštatuje ..... (potvrdenie získaných informácií a dôležitých údajov)

· OZ žiada ............(ak sa OZ obracia na osoby a orgány, ktoré nie sú OZ podriadené)

· OZ odročuje ....(rokovanie v predmete veci a p.)

· OZ oznamuje.......(oznámenie pre občanov, tretej strane informáciu a p.)

· OZ zvoláva..... (napr. zhromaždenie občanov )

· OZ prerušuje rokovanie.....(ak v súlade s Obecným zákonom sa OZ rozhodne o prerušení zasadania)

· OZ volí ....(hlavného kontrolóra, návrhovú komisiu a p.)

· OZ poveruje .... (na konanie, vykonanie úlohy)

Obsah ukladacieho uznesenia:

a) záväzný obsah:

- predmet úlohy ( čo, prípadne akým spôsobom)

- kto má úlohu splniť,

- termín plnenia, ak to nie je možné stanoviť napr. riešiť dotáciu

štátu ap., alebo ak sa jedná o trvalú úlohu, aj termín podania

správy, pričom k trvalým úlohám sa určí perióda podávania správ

podľa povahy úlohy, najmenej však dvakrát do roka;

b) doplňujúci obsah napr.

- kto má pri plnení úlohy spolupracovať

- kto sa má ku správe o plnení vyjadriť a p.

Obecné zastupiteľstvo ukladá úlohy prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi a komisiám OZ. Ak je splnenie úlohy obecnému úradu uložené menovite na pracovníka úradu, je to so súhlasom prítomného prednostu úradu a nezbavuje to obecný úrad povinnosti úlohu riadne zabezpečiť.

Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo resp. starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

V zmysle § 11a zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, môže obecné zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce.

Čl. 11

Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o návrhu hlasovaním.

Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci neudelí slovo.

Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.

Pred hlasovaním môžu poslanci požiadať o prerušenie rokovania, za účelom zasadnutia poslaneckých klubov. Prerušenie nesmie presiahnuť dobu 10 min.

Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší hlasovanie na poradu poslaneckých klubov v prípade, že sa na tom uznesenie obecné zastupiteľstvo.

Hlasovanie je verejné alebo tajné.

Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.

Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré sa rozdajú poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na hlasovanie dozerá komisia zvolená obecným zastupiteľstvom, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu z tajného hlasovania.

Predseda komisie oznámi počet prítomných poslancov, počet poslancov ktorí sa zúčastnili hlasovania, počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných a neplatných hlasov, počet platných hlasov odovzdaných za jednotlivého kandidáta alebo za návrh. Potom vyhlási výsledky tajného hlasovania.

Informácia o výsledku verejného hlasovania a výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Čl. 12

Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia.

Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta, resp. predsedajúci.

Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce.

Uznesenia sa číslujú tak, že k číslu uznesenia v kalendárnom roku sa priradí cez lomeno dvojmiesto roka a ďalej cez bodku číslo mesiaca, v ktorom bolo uznesenie prijaté.

Čl. 13

Všeobecné záväzné nariadenie obce

Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia (najmä § 4 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a Štatútu obce Beluša.

Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky. Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

Čl. 14

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

Najvyšší výkonný orgán obce – starosta - je vo svojej činnosti viazaný

a) platnými uzneseniami obecného zastupiteľstva.

b) úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva rozpracúva a zabezpečuje ich plnenie prednosta úradu,

c) rozpracovanie úloh uznesení obecného zastupiteľstva pre obecný úrad sa uskutoční najneskôr do 5 dní od nadobudnutia ich platnosti. Pokyny starostu obcena zabezpečenie úloh uložených v uznesení Obecným zastupiteľstvom Obecnému úradu a jeho pracovníkom, budú dokumentované v zápisnici, ktorú vyhotoví prednosta obecného úradu s tým, že zápisnice bude úrad protokolárne evidovať; prednosta úradu riadi a kontroluje plnenie uznesení,

d) starosta obce nerozpracováva úlohy uložené obecným zastupiteľstvom hlavnému kontrolórovi obce. Pri vykonávaní kontroly sú povinnosti stanovené osobitnými predpismi.

Starosta obce v úzkej súčinnosti so zástupcom starostu, s prednostom obecného úradu a hlavným kontrolórom obce rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad zabezpečuje realizáciu úloh stanovených uzneseniami obecného zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenie obce.

 

4. Obecný úrad vedie základnú evidenciu samostatným výpisom uznesení zo zápisnice podľa termínu uskutočnenia Obecného zasadania.

Obecný úrad vedie osobitnú chronologickú evidenciu týchto uznesení:

a) Ukladacie uznesenie s týmito údajmi:

- číslo uznesenia

- skrátený obsah

- nositeľ úlohy

- uložený termín plnenia a termín podania správy o splnení

- skutočný termín splnenia, resp. plnenia

- poznámky o požiadaní a schválení zmeny termínu plnenia a p.

b) Uznesenia, v ktorých OZ žiada osobu, alebo orgán, ktorý nie je OZ podriadený s týmito údajmi:

- číslo uznesenia

- skrátený obsah

- komu je adresované

- údaj o reagovaní žiadanej osoby na žiadosť

- termín podania informácie OZ

c) Uznesenia, ktorými OZ schvaľuje narábanie s majetkom obce ( predaj, kúpa ap.) s týmito údajmi:

- číslo uznesenia

- skrátený obsah

- skutočný termín uzatvorenia zmluvy

- skutočný termín nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy

- skutočný termín informovania OZ o realizácii uznesenia

- poznámky na skutočnosti viažuce sa k predmetu

5. Obecný úrad na každom zasadaní OZ podá informácie a údaje z evidencie plnenia tých uznesení, ktoré mali ku dňu rokovania stanovený termín plnenia. Ukladacie uznesenie sa eviduje ako splnené len ak OZ odsúhlasí splnenie úlohy.

Správa o vyhodnotení plnenia uznesení predkladaná v termínoch stanovených v čl. 5 bod. 1. bude obsahovať informáciu o plnení termínovaných a časove neobmedzených uznesení obecného zastupiteľstva od predchádzajúceho hodnotenia a v prílohe inventúru všetkých uznesení OZ, ktoré sú ku dňu hodnotenia platné. Správa bude hodnotením novo splnených uznesení v tom, či splnenie bolo preukázané a či boli ciele uložených úlohy dosiahnuté a zastupiteľstvom odsúhlasené. Pre nesplnené úlohy bude sa dokladovať, že nositeľ úlohy požiadal OZ o zmenu termínu plnenia.

7. Na zasadaní OZ v prvom mesiaci štvrťroka predloží poslancom výpis osobitne evidovaných uznesení podľa §14 bodu 3. a, b, c v rozsahu splnených uznesení za uplynulý štvrťrok a uznesení, ktoré neboli splnené, resp. platia dlhodobo a vysvetľujúcu správu k nesplneným uzneseniam.

 

Čl. 15

 

Právo interpelácie

Poslanci majú právo klásť otázky a žiadať vysvetlenie od starostu obce, zástupcu starostu obce, vedúcich zamestnancov OcÚ, predstaviteľov obecných orgánov a organizácií, vo veciach výkonu ich práce.

Interpelácia sa vybavuje predovšetkým ústne a priamo na zasadnutí, na ktorom bola vznesená. Ak to nie je s ohľadom na povahu veci alebo okolnosti predmetu interpelácie možné, v uznesení z rokovania sa upraví termín a spôsob jej vybavenia (písomne v určenej lehote, na najbližšom zasadnutí OZ a pod.).

Právo interpelácie je v predmete položenej otázky obmedzené pracovnou pôsobnosťou dopytovaného funkcionára alebo pracovníka. Otázky mimo tejto pôsobnosti sa nepovažujú za využitie práva interpelácie: môžu byť podľa okolností diskusným príspevkom alebo doplňujúcimi otázkami.

 

Čl. 16

Postup pri vybavovaní pripomienok a požiadaviek komisií v miestnych častiach obce o dopyty poslancov.

Požiadavky a pripomienky vznesené komisiami v miestnych častiach obce rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje ich plnenie starosta obce v súčinnosti s obecným úradom.

Stanovisko k vzneseným pripomienkam a požiadavkám s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s konkrétnym termínom ich splnenia predkladá starosta obce na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva, po ich vznesení. Úlohy, ktoré vyplynú zo vznesených pripomienok, sa zakotvujú do uznesení obecného zastupiteľstva.

Kontrola plnenia prijatých úloh sa zabezpečuje pravidelne v rámci kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

Časť III.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 17

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania, stručné záznamy o diskusii (meno diskutujúceho, predmet príspevku a predložený návrh, prípadne vznesenú interpeláciu a jej odpoveď), znenie prijatých nariadení, prijaté uznesenia, údaje o hlasovaní. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta obecného úradu.

Zápisnica sa musí vyhotoviť do 5 dní od konania obecného zastupiteľstva.

Overenie zápisnice vykonajú určení overovatelia bez vyzvania v dobe medzi piatym a desiatym dňom, ktoré nasledujú po termíne zasadnutia. Ak majú overovatelia výhrady alebo doplnky k zneniu zápisnice, prednosta úradu zabezpečí ich zaznamenanie. Obecný úrad má povinnosť poskytnúť overovateľom pracovnú kópiu zápisnice, obrazový a zvukový záznam zo zasadania obecného zastupiteľstva na dobu troch dní, aby títo vo svojom voľnom čase mohli preskúmať obsah zápisnice.

Súčasťou textu overenej zápisnice je zoznam všetkých príloh, pričom prílohami sú všetky úplne texty a grafické dokumenty predložené Obecným úradom a účastníkmi zasadania, podpísané spracovateľmi a predkladateľmi a prezenčná listina o účasti, výsledky hlasovania a uznesenie zo zasadania obecného zastupiteľstva a zvukový a obrazový záznam.

Zo zasadania OZ zabezpečí obecný úrad vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu v troch vyhotoveniach, z ktorého bude jedno archívne, ďalšie zostane k dispozícií Obecnému úradu a tretie dostane do troch dní od zasadania k dispozícií hlavný kontrolór obce.

Zo zasadnutia OZ sa môžu zhotovovať obrazové a zvukové záznamy.

Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú.

Poslanci a ďalej osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup. Na požiadanie poslancov môže byť zhotovená kópia materiálov obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.

Časť IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 18

Rokovací poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši dňa 26. mája 2008, uznesením číslo 95/08.

Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši, dňa 23. 02. 2009, uznesením číslo 35/09.2. Potvrdený uznesením OZ číslo 61/09.3, zo dňa 30. 03. 2009.

Dodatok č.2 k Rokovaciemu poriadku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši, dňa 28. 09. 2009, uznesením číslo 213/09.9.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto Rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

Rokovací poriadok je prístupný na Obecnom úrade v Beluši v kancelárii č. 1. u právnika úradu.

V Beluši, 30. 09. 2009

Vladimír VADRNA

starosta obce