Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor Beluša ,ul. Farská 1046/7, Beluša 018 61 

Utorok  8:00-11:00 11:30-15:00
Streda  8:00-11:00 11:30-18:00
Sobota 8:00-11:00 11:30-15:00

 

Kompostáreň (pod Rašovom)

každý pondelok od 12:00-16:00 (v termíne od 15.3.-15.11. v kalendárnom roku)

obedná prestávka 11:00-11:30

Odpadové hospodárstvo a prevádzka zberného dvora

Prijaté nariadenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beluša upravuje v súlade podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym  biologicky rozložiteľným odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce.

Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nové zelené plastové nádoby 120 l pre rodinný dom s max. 4 osobami, na dve nádoby má nárok rodinný dom s viac ako 4 osobami.

Bytové domy majú na odpad určené 1 100l nádoby. Tie sú rozmiestnené aj na verejných priestranstvách, cintorínoch, na Trhovisku.

Harmonogram vývozu smetí je v intervale 1x za 14 dní podľa doteraz fungujúceho rozpisu ulíc (od 1.7. zmena ul. M. Kukučína- vývoz KO sa posúva z pondelka na štvrtok). 

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad (trávy, lístie). V prípade, že v nej bude uložené iný ako zmesový komunálny odpad, bude vyvezená, až po tom, čo občan tento odpad vytriedi. Nádoba musí byť prístupná, max. 2m od okraja vozovky.

 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

Na území obce sa podľa nového zákona zavádza spoplatnený množstvový zber drobných stavebných odpadov, ktorý sa vykonáva na Zbernom dvore. K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania  a musí byť prednostne vytriedený, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry. Miestom určeným pre zber objemného odpadu je:

a)      zberný dvor alebo

b)      zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu zabezpečovaného obcou minimálne dvakrát ročne (na jar a na jeseň);

 

Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

Odpady s obsahom škodlivín ako sú rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami budú najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zbierané v pôvodných obaloch so štítkami.

 

Zber a preprava odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy)

Na zber triedených zložiek má obec uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) a tá znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. 

Plasty

Plasty sa v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec pre rodinné domy alebo formou 1100 l kontajnerov označených žltým štítkom.  

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, stlačené PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických a čistiacich výrobkov, plastové a mikroténové vrecká, obaly z CD a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kovy

Kovy sa v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l nádob s červeným označením.

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, nápojové plechovky, oceľové plechovky, alobal a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami- tuby z krémov, pást.

  

Sklo

Sklo sa v rámci triedeného zberu zbieraj prostredníctvom 1100 l kontajnerov so zeleným označením.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, televízna obrazovka, počítačový monitor, sklo s obsahom chemických látok, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, technické sklo a pod.

Tabuľové sklo a iné sklo  a tiež keramika, porcelán, držiteľ odpadu odovzdá ako objemný odpad na zbernom dvore.

 

Papier

Papier sa v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1100 l nádob s modrou nálepkou.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, tetra-paky, epenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, papierové tašky.

Nepatria sem: asfaltový a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky umelohmotné obaly, vrstvené obaly, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, väzbové obaly kníh, alobal, celofán.

 

Odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, tzv. zelený biologický odpad

Kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol je vhodný na kompostovanie na vlastnom pozemku alebo v komunitných kompostárňach (Beluša, Podhorie) neprevyšujúcich 100t. Nepatrí do zberných nádob na KO.

 

Jedlé oleje a tuky

Použitý kuchynský olej sa nesmie vylievať do kanalizácie. Použitý olej zhromažďujeme v prázdnej PET fľaši a po jej naplnení odnesie občan fľašu do najbližšej zbernej nádoby na zbernom dvore.

 

Elektroodpad z domácností, Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory a elektroodpadu zo svetelných zdrojov

Elektroodpad, batérie, akumulátory, elektroodpad zo svetelných zdrojov je počas celého roka možné odovzdať na zbernom dvore alebo priamo v predajni elektrospotrebičov.

 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotné pomôcky

Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu odovzdá do verejných lekární.

 

Textílie, drevo, kal zo septikov a žúmp

Textílie – môžu občania bezplatne odovzdať do špeciálnych zberných kontajnerov rozmiestnených na území obce.

Drevo – je možné odovzdať na zberom dvore

Kal zo septikov a žúmp – zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie poverené zberom, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie

Na zber vychladnutého popola z krbu alebo pece z domácností sa určuje spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad.

Opotrebované  pneumatiky po novom nepatria na zberný dvor, ale vodiči ich musia odniesť do predajní s pneuamtikami, do pneuservisov.

Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor je zriadený od 01. júla 2016 a nachádza sa na ul. Farskej (vedľa budovy Požiarnej zbrojnice). Prevádzku zberného dvora zabezpečuje obec. Tento oplotený objekt má po pracovnej dobe vstupnú bránu uzamknutú a priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý a prechodný pobyt na území obce Beluša.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:  objemný komunálny odpad (nábytky, dvere...),  drobný stavebný odpad, sklo  , elektrozariadenia (veľké domáce spotrebiče- chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky, sporáky, mirkovlnky, radiátory, vykurovacie zariadenia, zariadenia na ventilátory a klimatizáciu), malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy, kávovary, fény, sušiče, váhy...) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, osvetľovacie zariadenia, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke zariadenia, okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov, prístroje na monitorovanie a kontrolu, použité prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory, veľké domáce spotrebiče – biela technika, jedlé oleje a tuky

Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta (§ 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).

 

Pôvodca alebo držiteľ odpadu môže predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti napríklad: 

 • a) domácim kompostovaním, komunitným kompostovaním, 
 • b) uprednostňovaním  nákupu vo vratných obaloch a kupovaním väčších balení,
 • c) používaním výrobkov z recyklovaných materiálov, 
 • d) predchádzajúcim plánovaním a premyslením nákupu (potravín, spotrebných vecí a pod.), 
 • e) nákupom tovarov a vecí, ktoré sú z trvácnych materiálov, opraviteľné, opakovateľne použiteľné, 
 • f) využívaním nabíjateľných batérií, 
 • g) nákupom vecí do opakovateľne použiteľných obalov (textilné tašky, nákup čapovanej drogérie a kozmetiky a pod.), 
 • h) používaním opakovateľne použiteľných obalov (sklenené alebo kovové fľaše na nápoje), 
 • i) opätovným využívaním vecí na iný účel, 
 • j) používaním úsporných žiariviek a pod,
 • k) recykláciu najmä správnym triedením odpadu a jeho odovzdaním na ďalšie materiálové spracovanie (odovzdanie na zbernom dvore, odovzdaním do zberných surovín, do špeciálnych nádob na odpad – textil, elektroodpad, do predajní so spätným zberom a pod.).

Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného dvora: platné od 25.01.2021

Otváracie hodiny Zberný dvor Beluša platné od 25.01.2021
Pondelok:                                zatvorené
Utorok:                                     8.00 - 15.00
Streda:                                    8.00 - 18.00
Štvrtok:                                    zatvorené
Piatok:                                     zatvorené
Sobota:                                   8.00 - 15.00
Nedeľa:                                   zatvorené

     

Správca Zberného dvora a kompostovísk: Martin GULIŠ, 0944 546 642, zbernydvor@belusa.sk

Pri dovoze odpadu na zberný dvor je občan povinný doviezť odpad najneskôr 10 min. pred skončením prevádzkového času. Občan je povinný prihlásiť sa u osoby zodpovednej za prevádzku a riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora. Ďalej je občan povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu. Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

 

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch- tzv. čierne skládky môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť ústne na obecnom úrade, písomne na adrese Obecný úrad v Beluši, Farská 1045/6, 018 61 Beluša alebo e-mailom na adrese: obec@belusa.skalebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť na Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

NATUR PACK- Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.pdf (5.56 MB)

Úroveň vytriedania komunálneho odpadu za rok 2023

Miera vytriedenia %.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 905.73 kB

Statistické hlasenie 2023 (1).pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 175.63 kB

Štatistické hlásenie obec Beluša 2022.pdf fv.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 160.78 kB

 

 

 

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack