Navigácia

Obsah

Na prvom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši schválili nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021-2027. Stanovili sa plány obce v oblasti verejného obstarávania ako aj v oblasti investícií obce pre rok 2021. komuniké zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši, 01.03.2021 (232.13 kB)

Na druhom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 schválili prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške takmer 400 tisíc €. Obec plánuje ďalšie investície. Prijaté všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021 upravuje podmienky vodenia psov v obci a vymedzuje miesta, kde je vstup so psom zakázaný.komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 26. apríla 2021 (234.72 kB)

Na treťom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva v Beluši (OZ) v roku 2021 sa schválilo v rámci čerpania rezervného fondu viac ako 20 tisíc € na rozšírenie multifunkčného exteriérového športového vyžitia v obci. Pestovateľská pálenica v Beluši hospodárila v sezóne 2020/2021 so ziskom viac ako 18 tisíc €. Zberný dvor Beluša sa bude od 01. júla 2021 riadiť novým prevádzkovým poriadkom. V Belušských Slatinách obec plánuje vybudovať detské ihrisko s oddychovým priestranstvom.komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 28. júna 2021 (219.59 kB)