Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Prvé verejné stretnutie v rámci 1. ročníka participatívneho rozpočtu bude 20.1.2022 od 17,30 hod.v KD Beluša. Rozhodnite o použití časti financií z obecného rozpočtu na prospešné veci pre našu obec !

 

Matričný úrad- sobáš, úmrtie, narodenie

Matričný úrad a osvedčovanie listín, podpisov

Sídlo:

Matričný úrad Beluša
Obecný úrad Beluša 
Farská 1045/6
01861 Beluša


e-mail: obec@belusa.skjarmila.jancova@belusa.sk 

Telefón: 042/4625006, 042/2853 510
Fax: 042/4624820
Matrikárka: Jarmila Jancová,  č. d. 8

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva.  
Matriku vedie naša obec, ako výkon štátnej správy a do pôsobnosti Matričného úradu v Beluši patrí okrem miestnych častí Hlože a Podhoria, aj Obce Visolaje.


Vydávanie druhopisov matričných dokladov - duplikátu
Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o  výpis požiada, príp. rodinnému príslušníkovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala  v Beluši, Hloži, Podhorí, alebo vo Visolajoch.    

Poplatok za druhopis- je 5 €

Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh za každú aj začatú stranu 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €