Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

 

 

 

Róbert Kasián Holba

Páter Róbert Kasián Holba, kanonik a univerzitný profesor 1893-1982

 

V Spojených štátoch severoamerických odpočívajú telesné ostatky vynikajúceho pedagóga, lingvistu a znalca antickej vzdelanosti, premonštrátskeho pátra, stredoškolského a napokon aj vysokoškolského profesora Róberta Kasiána Holbu. Narodil sa v Beluši 26. mája 1893. Jeho rodičmi boli mlynár Juraj Holba a Mária, rod. Fojtíková. Po absolvo­vaní štyroch tried belušskej ľudovej školy od 1. septembra 1903 študo­val na trenčianskom gymnáziu. Už od útleho veku vynikal zbožnosťou. Ako gymnaziálny študent bol členom Mariánskej kongregácie. Zacho­val sa po ňom malý zošit modlitieb s dátumom 27. apríla 1906. Na zadnej strane obálky je nakreslená ľalia s týmto textom: Biela ľalia, symbol čistoty. Róbert Holba vtedy ešte nemal 13. rokov. Ako sám spomína v neskorších rokoch, jeho túžbu stať sa kňazom podporovala a živila aj jeho matka.

Niekdajší dolný mlyn v Beluši a súčasne aj rodný dom pátra Róberta Kasiána Holbu.

Hneď po maturite na trenčianskom gymnáziu ho prijali ako novica do premonštrátskej rehole v Jasove. Tam si obliekol 8. septembra 1911 rehoľné rúcho a prijal rehoľné meno Kasián. Príslušníci tejto rehole, ktorú založil sv. Norbert v roku 1120, sa venovali výchove stredoškol­skej i vysokoškolskej mládeže. Po päťročnom náročnom štúdiu zložil v jasovskom premonštrátskom chráme 21. mája 1916 slávnostné re­hoľné večné sľuby a o týždeň 27. mája ho košický biskup vysvätil za kňaza. V jasovskom premonštrátskom chráme slúžil aj svoju primičnú sv. omšu 28. mája 1916.

Róbert Kasián Holba súčasne sa stal aj stredoškolským profe­sorom. Vyučoval najmä klasické jazyky, latinčinu a gréčtinu. Svoju pe­dagogickú činnosť začal v školskom roku 1916 - 1917 na premon­štrátskom gymnáziu v Košiciach, kde pôsobil v rokoch 1916-1919. V rokoch 1919-1925 pôsobil v tomto meste ako znamenitý a obľúbe­ný kazateľ. V rámci rehole sa stal aj kanonikom.

Vedenie rehole vyslalo pátra Holbu od školského roku 1925/1926 do Gódóllô, kde bolo hlavné premonštrátske gymnázium. Tu pôsobil ako profesor a súčasne aj ako študijný inšpektor v kolégiu až do roku 1935. Prázdninové mesiace páter Holba využil najmä na cestovanie, pričom si zdokonaľoval jazykové znalosti. Okrem slovenčiny a ma­ďarčiny ovládal slovom i písmom latinčinu, gréčtinu, nemčinu, ang­ličtinu, francúzštinu a taliančinu. Precestoval takmer celú Európu. Zvlášť ho priťahovali pamiatky antickej kultúry v Taliansku a v Gréc­ku. Poznatkami z ciest oživoval vyučovacie hodiny. Prednášal veľmi pútavo.

Z poverenia svojich predstavených v rokoch 1935 -1939 absolvo­val misijnú a študijnú cestu v Spojených štátoch severoamerických.

Jeho hlavnou rezidenciou sa stalo premonštrátske opátstvo a kolé­gium vo West de Pere, v štáte Wisconsin. Odtiaľ potom vychádzal na kratšie i dlhšie pobyty do viacerých miest, ako boli Chicago v štáte Illinois, Akron v štáte Ohio, Green Bay v štáte Wisconsin, South Bend v štáte Indiana a do ďalších lokalít.

Počas svojho pobytu páter Holba vyhľadal už v roku 1935 rodiny pochádzajúce z Beluše a Hlože. Pri tejto návšteve zachytil ich mená a zaznamenal o nich aj ďalšie svoje postrehy.

Počet navštívených osôb ukazujú na nemalý počet tých, ktorí v rokoch predmníchovskej republiky odišli z Beluše za prácou do Spojených štátov severoamerických.

V roku 1938 sa páter Holba vrátil domov a venoval sa pastorácii v jednej z trinástich farností, ktoré jasovský kláštor vtedy obhospoda­roval a spravoval.

Roky po druhej svetovej vojne pre jasovských premonštrátov ne­boli priaznivé. Z tejto príčiny páter Holba odišiel do Ríma, kde v rokoch 1945 - 1947 pôsobil vo Vatikánskej knižnici. Potom opätovne odchá­dza, a to už nenávratne do Spojených štátov severoamerických. Pô­sobil tam do roku 1959 najmä v Akrone, v štáte Ohio, kde vypomáhal vo farnosti a pri chráme Svätého Srdca Ježišovho tamojšiemu správcovi farnosti Ferdinandovi Pupinszkému. Po jeho úmrtí od 10. apríla až do 1. júla 1959 viedol správu tejto farnosti.

Páter Holba potom vyučoval na premonštrátskej vysokej škole vo West de Pere. Pôsobil tam ako profesor na fakulte jazykov. Vyso­ká škola vo West de Pere mala sedem fakúlt. V roku 1965 sa zúčast­nil ako slávnostný rečník na oslavách 50. ročného výročia farnosti a chrámu Svätého Srdca Ježišovho v Akrone. Pôsobil ako profesor aj v meste South Bend, kde vyučoval na tamojšej katolíckej univer­zite. Vlastné zlaté jubileum, 50. výročie vysvätenia za kňaza, oslávil dňa 27. mája 1966.

Páter Róbert Kasián Holba, jeden z najvýznamnejších belušských rodákov, sa dožil požehnaného veku 89 rokov. Zomrel 29. januára 1982 v sídle premonštrátskeho opátstva vo West de Pere, kde je aj pocho­vaný.

holba (1)

Obec

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack