Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Schválený plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a bol schválený na zasadnutí OZ 13.12.2017 uznesenie č. 173.17/12.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018:

I. Kontrolná činnosť
p.č.  Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vy-pracovaným Záverečným účtom obce za rok 2017. 3/2018
2. Kontrola plnenia uznesení OZ Beluša za rok 2017. 4/2018
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ a MŠ Beluša. Zverejňovanie faktúr za rok 2017. 5-6/2018
     
Ostatné kontroly
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
     
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel   a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 14. 12. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 9:57
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack