Navigácia

Obsah

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Typ: ostatné
.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017: 

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vy-pracovaným Záverečným účtom obce za rok 2016. 3/2017
2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2016 na OcÚ Beluša. 4-5/2017
3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2016. 5-6/2017
     
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

 


Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 10:15
Autor: Správca Webu