Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2013

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2013

 

Predkladá:

Ing. Eva Pochlopeňová, Hlavný kontrolór obce Beluša

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na   1. polrok 2013 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 07.01.2013.

 

V Beluši, dňa 07.01.2013

 

Návrh na uznesenie:

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Beluša na 1. polrok 2013 Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša

I. Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na  1. polrok 2013

II. Poveruje

hlavného kontrolóra obce Beluša v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov § 12 ods. 2 výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Termín: 30.06.2013

 

Dôvodová správa k materiálu

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2013

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2013 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013:

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 18 d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. za 2. polrok 2012 1-2/2013
2. Kontrola vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Beluša s dôrazom na vyhotovenie inventúrnych súpisov za rok 2012 1-2/2013
3. Kontrola, príprava a schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2012 s dôrazom na to, aby Záverečný účet obsahoval údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtom klasifikácie podľa zákona č. 583/2004 Z.z. 2 -3/2013
4. Kontrola cestovných náhrad na Obecnom úrade v Beluši pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. za rok 2012. 4-5/2013
5. Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v MŚ, ŠKD a ŠJ pri MŠ a ZŠ v Beluši za rok 2012. 5-6/2013
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2012.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2012.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia    s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 7. 1. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 10:59
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack