Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Pozývame predajcov, remeselníkov, trhovníkov na 16. Belušský jarmok, ktorý sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023. Prihlášky a podrobnosti nájdete na: Belušský jarmok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodová správa

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša   na 1. polrok 2016

 

Predkladá: Ing. Eva Pochlopeňová, Hlavný kontrolór obce Beluša

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na         1. polrok 2016 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 27.11.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša

I. Schvaľuje

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša         na 1. polrok 2016

 

II. Poveruje

     hlavného kontrolóra obce Beluša

     v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov § 12 ods. 2 výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

                                                                                     Termín: 30.06.2016

 

Dôvodová správa k materiálu

 

        Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

        Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2016

        Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

        Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016:

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na od-stránenie nedostatkov zistených kontrolami HK za rok 2014 a 2015 . 2-3/2016
2. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vy-pracovaným Záverečným účtom obce za rok 2015. 3-4/2016
3. Kontrola postupov verejného obstarávania pri investičných akciách za rok 2015. 5-6/2016
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2015.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia    s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 27. 11. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 10:49
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack