Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017

.

OBEC BELUŠA

Hlavný kontrolór obce

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 26.6.2017

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

  

Materiál obsahuje:

  1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2017

 

Predkladá: 

Ing. Eva Pochlopeňová Hlavný kontrolór obce Beluša

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2017 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 09.06.2017.

 

V Beluši, dňa 08.06.2017

 

Návrh na uznesenie:

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša

  1. Schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2017
  2. Poveruje: hlavného kontrolóra obce Beluša vzmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

 

Termín: 31.12.2017

 

 

Dôvodová správa k materiálu 

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. ,b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
______ obce Beluša na 2. polrok 2017

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2017 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. 

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017:
 

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola vybavovania sťažností v zmysle zákona   č.   9/2010   Z.z.   o   sťažnostiach a petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve č. 242/1998 Z.z. za rok 2016 a 1. polrok 2017 8/2017
2. Kontrola účtovných pokladničných dokladov Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce 10/2017
3. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 30.09.2017 11/2017
     
Ostatné kontroly
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
II. C •statná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok na rok 2018.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 9. 6. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 10:10
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack