Navigácia

Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2016

Typ: ostatné
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beluša na 2. polrok 2016

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Dňa 13.06.2016

 

Predkladá:

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 27.05.2016.

 

 

Návrh na uznesenie:

 

K bodu: č.7

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša 

 

I. Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016

 

II. Poveruje

hlavného kontrolóra obce Beluša

v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov §12 ods. 2 výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Termín: 31.12

 

Dôvodová správa k materiálu

 

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
_______ obce Beluša na 2. polrok 2016_______

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

 

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016:
 

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
4. Kontrola-inventarizácia   pokladničnej   hoto­vosti v zmysle § 29 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve. 9-10/2016
  -          pokladničná hotovosť na OcÚ Beluša  
  -          pokladničná hotovosť v ZŠ  
  -          pokladničná hotovosť v MŠ  
5. Kontrola výberu dane z nehnuteľnosti a za komunálny odpad u právnických osôb za rok 2015. 10-11/2016
6. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v ZŠ Beluša za rok 2015. 11/2016
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Rozpočtu pre rok 2017.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 


Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 10:43
Autor: Správca Webu