Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing. E. Pochlopeňovej na 2.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016:
 

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
4. Kontrola-inventarizácia   pokladničnej   hoto­vosti v zmysle § 29 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve. 9-10/2016
  -          pokladničná hotovosť na OcÚ Beluša  
  -          pokladničná hotovosť v ZŠ  
  -          pokladničná hotovosť v MŠ  
5. Kontrola výberu dane z nehnuteľnosti a za komunálny odpad u právnických osôb za rok 2015. 10-11/2016
6. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v ZŠ Beluša za rok 2015. 11/2016
     
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Rozpočtu pre rok 2017.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 14. 6. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 10:38
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack