Navigácia

Obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing. E. Pochlopeňovej na 2.polrok 2016

Typ: ostatné
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 2. polrok 2016

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016:
 

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
4. Kontrola-inventarizácia   pokladničnej   hoto­vosti v zmysle § 29 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve. 9-10/2016
  -          pokladničná hotovosť na OcÚ Beluša  
  -          pokladničná hotovosť v ZŠ  
  -          pokladničná hotovosť v MŠ  
5. Kontrola výberu dane z nehnuteľnosti a za komunálny odpad u právnických osôb za rok 2015. 10-11/2016
6. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v ZŠ Beluša za rok 2015. 11/2016
     
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Beluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Rozpočtu pre rok 2017.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 


Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 10:38
Autor: Správca Webu