Menu

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

Obecný úrad

Pondelok 7:30-15:30

Streda 7:30-17:00

Utorok, Štvrtok 7:30-15:00

 

RSS
rozšírené vyhľadávanie
Obec Beluša
ObecBeluša

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2018 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 28. 11. 2017

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.                 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.        Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce         a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018:

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vypracovaným Záverečným účtom obce za rok 2017. 3/2018
2. Kontrola plnenia uznesení OZ Beluša za rok 2017. 4/2018
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ a MŠ Beluša. Zverejňovanie faktúr za rok 2017. 5-6/2018
     
Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
 
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 28. 11. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2021 9:16
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý nepárny pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack