Navigácia

Obsah

Oznamy

16.10.2018

Výkup papiera

Výkup papiera sa uskutoční 16.10.2018 - Podhorie, Hloža, Beluša Vozník a 22.10.2018 Beluša bytovky Ľ. Štúra a stred

Detail

10.10.2018

Jesenné upratovanie

Obec Beluša aj v roku 2018 organizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. Od 15.10.2018 do 19.10.2018 budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odpad v rámci jesenného upratovania.

Detail

25.09.2018

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 2. polroku 2018 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

Detail