Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa:

Obec Beluša
Farská 1045/6
018 61 Beluša

 

 

Starosta obce: 042/4624 600 Ján PREKOP

0903 405 410

Faxové číslo 042/4624 820

www.belusa.sk      e-mail: obec@belusa.sk

 

Prednosta OcÚ: 042/4624 820

Mgr. Zdena HYŽÁKOVÁ

0903 266 574

prednosta@belusa.sk

 

Sekretariát starostu a prednostu:  042/4624 735- MATERSKÁ DOVOLENKA

redakcia Belušan Noviny občanov obce Beluša

Mgr. Jana HULIAČKOVÁ

0903 896 641

sekretariat@belusa.sk

 

Hlavný kontrolór obce: 

Ing. Eva Pochlopeňová

0903  437 775 

kontrolor@belusa.sk

 

Právnik úradu: 042/4624 735

JUDr. Soňa KOVÁČIKOVÁ

0903 216 566

pravnik@belusa.sk

 

Oddelenie rozvoja obce: 042/4624 724

Vedúci oddelenia :
Ing. Juraj HôRKOVÝ
juraj.horkovy@belusa.sk, 0911 919 774

Architekt obce, projekty, ŽP, doprava:
Ing. arch. Pavol ĎUROVEC,
 pavol.durovec@belusa.sk

Referent stavebný poriadok, investičnej výstavby, pozemných komunikácií, ÚP:
Jozef DUŠALA
 0903 437 779, jozef.dusala@belusa.sk

Referent životného prostredia, drobné stavby:
Mgr. Andrej PETRÍČEK
andrej.petricek@belusa.sk

 

Oddelenie finančné, rozpočtu, daní: 042/4624 754

Vedúca oddelenia- rozpočet:
Mária PREKOPOVÁ
 0903 250 269, maria.prekopova@belusa.sk

Referent daní FO, PO:
Bc. Jana KUKUČKOVÁ
 jana.kukuckova@belusa.sk

Referent účtovníctva:
Anna KATRÍKOVÁ
anna.katrikova@belusa.sk

Referent účtovníctva:
Ing. Zuzana KULICHOVÁ
zuzana.kulichova@belusa.sk

Referent poplatkov za komunálny odpad a hrobové miesta, vedľajšia pokladňa:
Ing. Henrieta STRAPKOVÁ
henrieta.strapkova@belusa.sk

 

Referát vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva: 042/4624 735

Referent personálnych vecí, PAM, sociálnych vecí:
Oľga VIRGOVÁ
olga.virgova@belusa.sk, 0903 250 268

 

Referent podateľne, matriky, evidencie obyvateľstva, súpisné čísla:
Jarmila JANCOVÁ
, 042/4625 006, jarmila.jancova@belusa.sk

 

Referent sociálnych a bytových vecí, hlavná pokladňa:
Jana BELOBRADOVÁ
jana.belobradova@belusa.sk

Referent doručovania zásielok:
Ľubomíra KALUSOVÁ

 

Referát kultúry, CR, obchodu a športu: 042/4624720

Vedúca referátu- kultúra, CR, obchod a šport:  
Andrea ZEMEKOVÁ
, 0911 216 565, andrea.zemekova@belusa.sk

Referent kultúry:
Oľga ĽAHKÁ
 0902 439 601- predajné miesta na jarmoku, trhovisku,  kultura.belusa@gmail.com

Referent:
Ľubomíra KALUSOVÁ
- knižnica

 

Referát správy majetku: 042/4624 604

Vedúci referátu- správa majetku, BOZP, CO, PO:
Ing. Igor GULIŠ
igor.gulis@belusa.sk, 0903 905 478

Referent dopravy, hrobové miesta:
Jana CIHOVÁ
 jana.cihova@belusa.sk, 0910 940 527

 

Pálenica Beluša:0911 910 790

 

Dom smútku Beluša, Hloža, Podhorie

Správca domov smútku - Anna Nottná

0911 222 115 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Beluša: 

Vedúca sestra - Helena Koncová

042/4624 517

Informácie

IČO: 00317063
DIČ: 2020441445
Bankové spojenie: VÚB a.s. Pov.Bystrica
Č.ú.: 20126-372/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 2012 6372

Úradné hodiny

PO   07:30-11:00 11:30-15:00
UT   07:30-11:00 11:30-15:00
ST   07:30-11:00 11:30-16:30
ŠT   07:30-11:00 11:30-15:00
PIA  07:30-11:00 11:30-14:45

Obedňajšia prestávka 11:00-11:30

Starosta obce:

Ján Prekop