Navigácia

Obsah

Organizačná štruktúra

Adresa Obecného úradu: Obecný úrad Beluša, Farská 1045/6, Beluša 018 61


Starosta obce:   042/4624 600,     0903 405 410 JÁN PREKOP  

Prednosta, právnik OcÚ: 042/2853 513,    0948 430 300  Mgr. Patrik ŠTRBÁK

Sekretariát starostu a prednostu: 0903 896 641 Mgr. Jana HULIAČKOVÁ- v súčasnosti materská dovolenka


Oddelenie rozvoja obce: 042/4624 724
Vedúci oddelenia: Ing. Juraj HôRKOVÝ    0911 919 774  

Architekt obce, projekty, ŽP, doprava: Ing. arch.Pavol ĎUROVEC  

Referent stavebný poriadok, investičnej výstavby, pozemných komunikácií, ÚP: Jozef DUŠALA 0903 437 779

Referent životného prostredia, drobné stavby: Mgr. Andrej Petríček


Oddelenie finančné, rozpočtu, daní: 042/4624 754
Vedúca oddelenia- rozpočet: Ing. Zuzana KULICHOVÁ

Referent daní FO, PO: Bc. Jana KUKUČKOVÁ
Referent účtovníctva: Anna KATRÍKOVÁ 
Referent poplatkov za KO, hrobové miesta, vedľajšia pokladňa: Ing. Henrieta STRAPKOVÁ

 

Referát vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva: 042/4624 735, 042/46 24 820

Referent personálnych vecí, PAM, sociálnych vecí: Mgr. Zdena HYŽÁKOVÁ   0903 266 574

Oľga VIRGOVÁ 0903 250 268   
Referent sociálnych a bytových vecí, hlavná pokladňa: Jana BELOBRADOVÁ

Referent doručovania poštových zásielok: Ľubomíra KALUSOVÁ   

 

Referent podateľne, matriky, evidencia obyvateľstva, súpisné čísla: Jarmila JANCOVÁ 042/4625 006

 

Referát  kultúry, obchodu, CR, športu: 042/4624720
Vedúci referent kultúra, CR, obchod a šport: Andrea ZEMEKOVÁ    0911 216 565
Referent kultúry: Oľga ĽAHKÁ    
Referent knižnice: Ľubomíra KALUSOVÁ    

Referát správy majetku: 042/4624 604
Vedúci referátu správa majetku, BOZP, COO, PO: Ing. Igor GULIŠ    0903 905 478
Referent dopravy, hrobové miesta: Jana CIHOVÁ    0910 940 527 

Pálenica Beluša: 0911 910 790

Dom smútku Beluša: 0911 222 115- A.Nottná

Zariadenie opatrovateľskej služby Beluša: 042/4624 517- H. Koncová