Navigácia

Obsah

Organizačná štruktúra

Platná od 01.05.2021

Adresa Obecného úradu: Obecný úrad Beluša, Farská 1045/6, Beluša 018 61


Starosta obce:  JÁN PREKOP  

Prednosta, právnik OcÚ:   Mgr. Patrik ŠTRBÁK

Sekretariát starostu a prednostu:  Mgr. Jana HULIAČKOVÁ


Oddelenie stavebné a rozvoja obce
Vedúci oddelenia: Ing. Juraj HôRKOVÝ    

Referent stavebného oddelenia, architekt obce: Ing. arch.Pavol ĎUROVEC  

Referent stavebného oddelenia: Jozef DUŠALA 

Referent stavebného oddelenia, životného prostredia: Mgr. Andrej Petríček


Oddelenie finančné a  daní
Vedúca oddelenia: Ing. Henrieta STRAPKOVÁ
Referent daní FO, PO: Bc. Jana KUKUČKOVÁ
Referent účtovníctva: Anna KATRÍKOVÁ

Referent účtovníctva a dotácií:  Ing. Alena  KUBAŠOVÁ

Referent fakturácie a  hlavná pokladňa: Jana BELOBRADOVÁ
Referent poplatkov za KO, hrobové miesta, vedľajšia pokladňa: Nadežda BELOBRADOVÁ

 

Oddelenie vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva: 

Vedúci oddelenia, personálne veci, PAM, sociálne veci, ZOS, OS a školstvo: Mgr. Zdena HYŽÁKOVÁ  

Referent podateľne, matriky, evidencia obyvateľstva, súpisné čísla: Jarmila JANCOVÁ 

 

Oddelenie kultúry a športu
Referent kultúry a športu: Andrea ZEMEKOVÁ   
Referent kultúry a športu: Oľga ĽAHKÁ    
Referent knižnice a doručovanie poštových zásielok: Ľubomíra KALUSOVÁ    
 


Oddelenie správy majetku a obecných služieb

Vedúci oddelenia. Ing. Igor GULIŠ  
Referent dopravy, hrobové miesta: Jana CIHOVÁ