Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Návrh Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2017

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 14.12.2016

Uznesenie č.         /2016

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

 

Materiál obsahuje:

  1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2017

 

Predkladá:

Ing. Eva Pochlopeňová

Hlavný kontrolór obce Beluša

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na   1. polrok 2017 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 28.11.2016.

V Beluši, dňa 28.11.2016

 

Návrh na uznesenie:

 

K bodu:

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra    obce Beluša na 1. polrok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša

Schvaľuje

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša  na 1. polrok 2017

2. Poveruje

     hlavného kontrolóra obce Beluša

     v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov § 12 ods. 2 výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

                                                                                     Termín: 30.06.2017

   

 

Dôvodová správa k materiálu

 

        Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

        Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2017

        Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2017 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.                 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.        Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce         a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

        Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017:

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vy-pracovaným Záverečným účtom obce za rok 2016. 3/2017
2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2016 na OcÚ Beluša. 4-5/2017
3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2016. 5-6/2017
     
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia    s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 

Dátum vloženia: 28. 11. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 7. 2018 10:22
Autor: Správca Webu

Samospráva

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack