Navigácia

Obsah

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017

Typ: ostatné
Návrh Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Beluša na 1.polrok 2017

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 14.12.2016

Uznesenie č.         /2016

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

 

Materiál obsahuje:

  1. Návrh na uznesenie
  2. Dôvodová správa
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2017

 

Predkladá:

Ing. Eva Pochlopeňová

Hlavný kontrolór obce Beluša

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na   1. polrok 2017 bol v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 18 f ods. 1 písm. a) zverejnený na úradnej tabuli obce Beluša dňa 28.11.2016.

V Beluši, dňa 28.11.2016

 

Návrh na uznesenie:

 

K bodu:

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra    obce Beluša na 1. polrok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Obci Beluša

Schvaľuje

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša  na 1. polrok 2017

2. Poveruje

     hlavného kontrolóra obce Beluša

     v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene niektorých zákonov § 12 ods. 2 výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

                                                                                     Termín: 30.06.2017

   

 

Dôvodová správa k materiálu

 

        Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.

        Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na 1. polrok 2017

        Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v 1. polroku 2017 bude vykonávaná v zmysle zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z.                 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.        Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce         a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa § 13 a 25 zákona o finančnej kontrole.

        Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe § 18 f Zákona        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017:

I. Kontrolná činnosť
p.č. Plánované kontroly Výkon kontroly
1. Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vy-pracovaným Záverečným účtom obce za rok 2016. 3/2017
2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov za rok 2016 na OcÚ Beluša. 4-5/2017
3. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2016. 5-6/2017
     
  Ostatné kontroly  
Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného  zastupiteľstva v Běluši
II. Ostatná činnosť
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016.  
2. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.  
3. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontroly.  
4. Spracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016.  
5. Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia    s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie.  
6. Spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ.  
7. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách.  

 


Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 10:22
Autor: Správca Webu