Beluša - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznamy

záverečný účet
Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 7. 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyvesené: 22. 6. 2022 Dátum zvesenia: 8. 7. 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyvesené: 22. 6. 2022 Dátum zvesenia: 8. 7. 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyvesené: 22. 6. 2022 Dátum zvesenia: 8. 7. 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyvesené: 21. 6. 2022 Dátum zvesenia: 7. 7. 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyvesené: 21. 6. 2022 Dátum zvesenia: 7. 7. 2022
Trenčiansky samosprávny kraj pripravil pre svojich občanov novú bezplatnú sociálnu službu, tzv. starostlivosť na diaľku.
Vyvesené: 20. 6. 2022 Dátum zvesenia: 6. 7. 2022
vydané Ministerstvom vnútra SR-Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, oddelenie požiarnej prevencie
Vyvesené: 16. 3. 2022 Dátum zvesenia: 1. 4. 2022
nájom nebytových priestorov
Vyvesené: 1. 3. 2022
nájom sociálnych bytov
Vyvesené: 1. 3. 2022
nájom v nájomných bytoch
Vyvesené: 1. 3. 2022
zber údajov o príjmoch, úrovni, štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení vo vybraných 436 samosprávach (7000 domácností)- od 4.2.-22.7.2022
Vyvesené: 25. 1. 2022 Dátum zvesenia: 22. 7. 2022
Vyvesené: 9. 6. 2021 Dátum zvesenia: 25. 6. 2021
Vyvesené: 5. 3. 2021 Dátum zvesenia: 21. 3. 2021
Vyvesené: 5. 3. 2021 Dátum zvesenia: 21. 3. 2021
Vyvesené: 5. 3. 2021 Dátum zvesenia: 21. 3. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2019 Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Verejná vyhláška

Obec Beluša, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty podľa v stavebnom konaní preskúmal podľa zákona žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby, ktorú dňa 7.10.2020 podal Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu
"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce - Púchov"
Vyvesené: 7. 9. 2021 Dátum zvesenia: 23. 9. 2021