Navigácia

Obsah

Späť

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU

       Obec Beluša zverejňuje zámer odpredaja časti pozemku register „C“ parc.č. KN 976/1, zast. plochy a nádvoria, výmera 11 405 m2, vedený na LV č. 1 pre kat. územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, zameraný geometrickým plánom č. 56/2018, zo dňa 7.6.2018 ako pozemok register „C“ parc.č. KN 976/6, o výmere 32 m2, pre účel  vytvorenia vchodu do garáže pre novostavbu rodinného domu ako i estetického zarovnania pozemku v centre obce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prípad hodný osobitného zreteľa, pre Mgr. Romana Chilýho a manž. Zuzanu Chilú, Ul. Kpt. Nálepku č. 461/38, 018 61 Beluša.

V Beluši, dňa 5. 02. 2019

 

                                                                                                               Ján Prekop

                                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 5. 2. 2019

Späť