Navigácia

Obsah

Späť

Zámer odpredaja pozemku

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU

       Obec Beluša zverejňuje zámer odpredaja časti pozemku register „E“ parc.č. KN 1938/86, trv. trávnatý porast, výmera 5538 m2, vedený na LV č. 3277 pre kat. územie Hloža – Podhorie, obec Beluša, okres Púchov, zameraný geometrickým plánom č. 60/2018, zo dňa 20.6.2018 ako pozemok register „C“ parc.č. KN 1027/4, o výmere 70 m2, pre účel  vytvorenia parkovacieho miesta a odvodnenia rodinného domu, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prípad hodný osobitného zreteľa, pre Kristiána Burdeja, Podhorie č. 1468 018 61 Beluša, a Lukáša Burdeja, Podhorie č. 1468, 018 61 Beluša.

V Beluši, dňa 30. 01. 2019

Vyvesené: 30. 1. 2019

Späť