Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zámer nájmu pozemku a nebytového priestoru

ZÁMER NÁJMU POZEMKU

       Obec Beluša zverejňuje zámer nájmu časti pozemku parcely KN C 261, zastavané plochy a nádvoria, vedenú na LV č. 1 v k.ú. Beluša, o výmere 40,25 m2, pre účel  umiestnenia dočasného stánku pre predaj grilovaných kurčiat, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájom 16,60€/m2/rok.

V Beluši, dňa 04. 06. 2018

 

                                                                                                               Ján Prekop

                                                                                                              starosta obce

 


ZÁMER NÁJMU NEBYTOVÉHO PRIESTORU

        Obec Beluša zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru  v budove súp. číslo 1494,      018 61 Beluša, Podhorie, postavenej  na parcele KNC 883, vedenej na LV č. 1 pre k.ú. Hloža - Podhorie, pre účel zriadenia krajčírskej dielne, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájom 5,00€/m2/rok.

V Beluši, dňa 04. 06. 2018

 

                                                                                                         Ján Prekop

                                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 4. 6. 2018

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK