Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Žiadosť na vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Žiadosť na vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Vydanie súhlasu na povolenie stavby mzz.pdf

Žiadosť na povolenie na osobitné užívanie vôd

Žiadosť na povolenie na osobitné užívanie vôd

Povolenie na osobitné užívanie vôd.pdf

Návrh na kolaudáciu studne

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd

Návrh na kolaudáciu studne.pdf

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľov obce (formát Adobe PDF)

evidencia_obyvatelov.pdf

Prihlásenie - trvalý a prechodný pobyt (formát DOC)

trvaly_pobyt.doc

Dane a úľavy

Overenie údajov na poskytnutie zníženia dane z nehnuteľností (formát RTF)

overenie_udajov_znizenie_dane_nehnutelnosti.rtf

Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy

2.Zmena korešpondenčnej adresy.pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku za KO

3.Žiadosť o vrátenie preplatku za KO.pdf

Žiadosť o poskytnutie úľavy na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2019 (formát DOCX)

1.Žiadosť o zníženie poplatku.pdf

Daňové prizanie - poučenie (formát Adobe PDF)

danove_priznanie_poucenie.pdf

Daňové priznanie - formulár (formát Adobe PDF)

danove_priznanie.pdf

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO

4.žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO.pdf

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - PO

5.Oznámenie o poplatkovej povinnosti.pdf

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - FO

6.Oznamovacia povinnosť.pdf

Poskytnutie sociálnej pomoci

Žiadost o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formát Adobe PDF)

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_ss.pdf

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci (formát RTF)

ziadost_jednorazova_soc_vypomoc.rtf

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (formát Adobe PDF)

ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_ss.pdf

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (format Adobe PDF)

zml_posk_soc_pom.pdf

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (formát Adobe PDF)

lek_nalez_soc_sluzba.pdf

Ostatné

Oznámenie o zriadení prevádzky (formát RTF)

zriadenie_prevadzky.rtf

Stránka