Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Oznámenie - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia (formát RTF)

oznamenie_maly_zdroj_znecistovania_ovzdusia.rtf

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne) (formát RTF)

ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby.rtf

Žiadosť o rozkopávku (formát RTF)

ziadost_o_rozkopavku.rtf

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia (formát RTF)

povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf

Žiadosť o územné rozhodnutie (formát RTF)

ziadost_o_uzemne_rozhodnutie.rtf

Návrh na kolaudáciu stavby (formát RTF)

navrh_na_kolaudaciu_stavby (1).rtf

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby

žiadosť o ohlásenie_drobnej_stavby (2).rtf

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľov obce (formát Adobe PDF)

evidencia_obyvatelov.pdf

Prihlásenie - trvalý a prechodný pobyt (formát DOC)

trvaly_pobyt.doc

Dane a úľavy

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO

4.žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO.pdf

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - PO

Oznamovacia povinnosť PO.docx

Oznámenie o vzniku/ zániku poplatkovej povinnosti za KO - FO

KO FO oznámenie (2).rtf

Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy

2.Zmena korešpondenčnej adresy.pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku za KO

3.Žiadosť o vrátenie preplatku za KO.pdf

Žiadosť o poskytnutie úľavy na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre rok 2021

Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za TKO.rtf

Poverenie zástupcu na zaplatenie poplatku za KO

Poverenie osoby.docx

Daňové priznanie - formulár (formát Adobe PDF)

Ddaňové priznanie.pdf

Daňové priznanie - formulár na vypísanie

Daňové priznanie k na vypísanie.pdf

Daňové priznanie - poučenie (formát Adobe PDF)

2. Daňové priznanie - poucenie.pdf

Poskytnutie sociálnej pomoci

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci (formát RTF)

Žiadosť o poskytnuti pomoci.docx

Stránka