Navigácia

Obsah

Matričný úrad a osvedčovanie listín, podpisov

Sídlo:
Matričný úrad Beluša
Obecný úrad Beluša 
Farská 1045/6
01861 Beluša


e-mail: obec@belusa.skjarmila.jancova@belusa.sk 

Telefón: 042/4625006, 042/2853 510
Fax: 042/4624820
Matrikárka: Jarmila Jancová,  č. d. 8

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva.  
Matriku vedie naša obec, ako výkon štátnej správy a do pôsobnosti Matričného úradu v Beluši patrí okrem miestnych častí Hlože a Podhoria, aj Obce Visolaje.Narodenie dieťaťa  na území Slovenskej republiky
Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. V prípade Matričného úradu v Beluši patrí  do našej pôsobnosti aj obec Visolaje. 
K zápisu je potrebné predložiť:

 

 • Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list
 • Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy
 • Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz
 • Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz
 • Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku  a vybavujú sa na počkanie.

 Úmrtie občana  na území Slovenskej republiky
Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana. V prípade nášho matričného obvodu patrí do našej pôsobnosti okrem miestnych častí Hlože a Podhoria aj obec Visolaje.  Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť :

 

 • 3x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vydá obhliadajúci lekár
 • Občiansky preukaz
 • V prípade nariadenej súdnej pitvy aj povolenie k pochovaniu od polície

Vybavenie : na počkanie

 Uzavretie manželstva na území Slovenskej republiky
Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu. 
Matričný úrad v Beluši je príslušným úradom na vybavenie aj pre obec Visolaje.     

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť:

 • Rodné listy snúbencov
 • Platné občianske preukazy
 • V prípade rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • U ovdovelých úmrtný list
 • V prípade maloletých vo veku 16-18 rokov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • U cudzincov je nevyhnutné okrem už spomínaných dokladov predložiť všetky doklady preložené do slovenského jazyka spolu s dokladom o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva  s príp. vyšším overením, tzv. apostillou

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. 
V prípade, že snúbenci majú záujem o civilný sobáš v našej obradnej miestnosti všetky detaily si dohodnú na matričnom úrade pri spisovaní zápisnice o uzavretí manželstva. Tento úkon je spoplatnený sumou

-        v obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši za účasti Zboru pre občianske záležitosti na sumu 45,-€

-        v obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši bez účasti Zboru pre občianske záležitosti na sumu 10,-€

-        mimo obradnej miestnosti Obecného úradu v Beluši na inom vhodnom mieste na sumu 66,-€

v sobášne dni ( každý štvrtok a sobotu v týždni.)

Poplatky
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
e)Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35€     
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
g) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 200 €
h) Uzavretia manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €

 Zmena priezviska po rozvode manželstva
Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že to bude lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený a vykoná sa na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici.   

Potrebné doklady:

 • Žiadosť
 • Platný občiansky preukaz
 • Sobášny list
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

 

- Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do Osobitnej matriky

- lehota na vybavenie dokladov je cca 60 dní !


Narodenie

- cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, sobášny list rodičov, občiansky preukaz štátneho občana SR


Sobáš

-    cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, rodný list štátneho občana SR, občiansky preukaz štátneho občana SR

-    informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca -cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov

-    ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva


Úmrtie

- cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka

rodný list

občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/


Poznámka

Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SRVydávanie druhopisov matričných dokladov - duplikátu
Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o  výpis požiada, príp. rodinnému príslušníkovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala  v Beluši, Hloži, Podhorí, alebo vo Visolajoch.    

Poplatok za druhopis- je 5 €

Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh za každú aj začatú stranu 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €Osvedčovacia agenda- na č. d. 8

Osvedčovanie podpisov 
Podpis osvedčujeme na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom,  alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára. 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €

podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostill) 10 eur

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 eur

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100 eur

 
Osvedčovanie listín 
Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz.  Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. 

Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3 €


Rybárske lístky
Na Obecnom úrade v Beluši si môžu občania s trvalý pobytom v Obci Beluša vybaviť aj rybársky lístok. Pri jeho vybavovaní je potrebné preložiť občiansky preukaz. 
Uvedené vybavíte v kancelárií č.d. 8
RYBÁRSKE LÍSTKY
Správne poplatky

Druh rybárskeho lístkaSprávny poplatok

Týždenný     1,50 EUR /50,-Sk/

Mesačný      3,00 EUR /100,-Sk/

Ročný           7,00 EUR /200,-Sk/

Trojročný     17,00 EUR /500,-Sk/

OSLOBODENIE Osoby do 15 rokov veku,  študenti škôl s výučbou rybárstva, zamestnanci št. správy, ktorí majú v prac. zmluve vykonávanie aktívne rybárstva, zamestnanci Slov.ryb.zväzu, ryb. hospodári, ryb. stráž po predložení potvrdenia, cudzinci so súhlasom a na pozvanie prezidenta SR, NR SR

 

Prílohy:
Čestné vyhlásenie (formát MS Word)
Splnomocnenie (formát MS Word)