Navigácia

Obsah

Obec Beluša má v správe tri domy smútku- Dom smútku Beluša, Dom smútku Hloža, Dom smútku Podhorie, ktoré sú otvorené celoročne.

Zodpovedný vedúci Jana Cihová- 0910 940 527, kancelária v budove Hasičskej zbrojnice vedľa obecného úradu. 

Správkyňa domov smútku Anna Nottná- 0911 222 115

Pri vybavovaní pohrebu treba kontaktovať vybratú pohrebnú službu a následne referentku hrobových miest Janu CIHOVÚ, ohľadom hrobového miesta, skontrolovania nájomnej zmluvy  a zaplatenia poplatku za použitie Domu smútku a chladiaceho zariadenia. Zároveň sa rodina dohodne so správkyňou na priebehu pohrebu, vyhlásenia  smútočného oznamu a vyvesenia parte.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov  je Obec Beluša ako prevádzkovateľ pohrebiska povinná  písomne uzavrieť Zmluvu o nájme hrobového miesta na dobu neurčitú. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom hrobového miesta, údržba cintorínov, odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, či zverejňovanie informácií o pohrebisku.  Podpisom zmluvy vzniká užívacie právo k hrobovému miestu.

Cintorínske poplatky, hrobové miesta a obnova užívacieho práva

 

Jednohrob                      10 rokov                  13,28 €

Dvojhrob                         10 rokov                  19,92 €

Trojhrob                          10 rokov                  33,00 €

Hrobka  1 osoba            10 rokov                  19,92 €

               2 osoby            10 rokov                  39,83 €

Urna                                 10 rokov                    6,64 €

Detský hrob                    10 rokov                    3,32 €

 

Ostatné poplatky v Domoch smútku a na cintorínoch

Dom smútku                                                     8,30 €/pohreb

Chladiarensky box                                           6,64 €/1 deň

 

belusa cintorínbelusa cintorín2belusa cintorín3hloža cintorínpodhorie cintorin