Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Opatrovateľská služba

Opatrovateľká služba

Opatrovateľská služba terénna sa poskytuje v obci Beluša v pracovné dni v rozsahu maximálne 7,5 hodiny – v čase od 7.00 do 17.00, prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov – zamestnancov obce Beluša. Poskytovanie opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.

Opatrovateľská služba v teréne – v domácom prostredí, zabezpečuje klientom pomoc pri seba obslužných úkonoch, pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť. Pomáha klientom pri základných sociálnych aktivitách, ako aj môže zabezpečiť dohľad pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosť fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

Podmienky prijatia

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, posudok o odkázanosti, aktuálny dôchodkový výmer vydaný sociálnou poisťovňou.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je podľa aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenia obce Beluša o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí na účet obec Beluša alebo v hotovosti do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.

Obecný úrad

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack