Menu
Obec Beluša
ObecBeluša

Odľahčovacia služba

Sociálna služba - Odľahčovacia služba

Obec Beluša v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.) poskytuje sociálnu službu – odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých, (ďalej len fyzická osoba, ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje a nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby obec v rámci svojej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby – opatrovateľská služba alebo pobytovú sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby, v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu najviac 30 dní a najmenej 12 hodín denne. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa zákon č. 448/2008 Z.z., prílohy č. 4 časti II a III. Odľahčovacia služba sa poskytuje občanovi obyvateľov obce základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby.

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať obci najneskôr 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby. Na základe posudku ÚPSVaR a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby, obec uzatvára zmluvu o poskytovaní odľahčovacej služby. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý deň.

Úhrada za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa uzatvorenej zmluvy, za poskytovanú sociálnu službu podľa formy a rozsahu, za terénnu sociálnu službu – opatrovateľská služba alebo pobytovú sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby, v zmysle aktuálneho všeobecného záväzného nariadenia o sociálnych službách.

Obecný úrad

Obecný úrad Beluša

Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00

Zberný dvor Beluša

Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00

Kompostáreň- každý pondelok, 12:00-16:00

Kontakty zamestnancov Obecného úradu Beluša

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

NATUR-PACK

NATUR Pack