Navigácia

Obsah

Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Beluša

Typ: ostatné
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA

Vážení návštevníci,

detské ihrisko bolo vybudované a dané do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť. Pre príjemný a ničím nerušený pobyt vašich detí i ďalších návštevníkov vás žiadame o dodržiavanie podmienok tohto návštevného poriadku. Ihrisko nepoužívajte, pokiaľ je zariadenie šmykľavé a vlhké, namrznuté, je na ňom porucha alebo je inak viditeľne poškodené!

 

čl. 1

Úvodné ustanovenia 

1.Vlastníkom a prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Beluša.

 

čl. 2

Všeobecné ustanovenia

Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Na detskom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené prostredníctvom nainštalovaných detských zostáv alebo work-outových zariadení pre dospelých.

 

čl. 3

Organizačné ustanovenia

1.Rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na detskom ihrisku vykonávať každý užívateľ (dieťa) výhradne na riziko vlastné alebo zákonných zástupcov. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2.Užívateľ  a jeho zákonný zástupca je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce- zariadenia a vybavenia ihriska. Zákonný zástupca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

3. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru výhradne cez vstupné brány, zakazuje sa preskakovanie oplotenia ihriska.

4. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru detských ihrísk je zakázané.

5. Na detské ihrisko je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

6. V areáli detského ihriska je prísny zákaz fajčenia, nosenia ostrých predmetov a požívania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

7. Deti do 18 rokov musia byť na detskom ihrisku v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

8. Každý užívateľ detského ihriska je povinný v priestore ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný pokoj.

 

čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

1.Prevádzka detského ihriska je neobmedzená, prevádzkovať  si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

 

čl. 5

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

112 – tiesňové volanie                                                    150 – hasičská a záchranná služba

155 – záchranná zdravotnícka služba                                158 – polícia

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  DETSKÉHO IHRISKA

nadobúda účinnosť dňom 01.05.2014.


Vytvorené: 12. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2018 10:07
Autor: Sekretariát starostu