Navigácia

Obsah

Multifunkčné ihrisko v areáli TJ KOVO Beluša

Typ: ostatné
.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

v areáli TJ KOVO Beluša

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Telovýchovnej Jednoty KOVO BELUŠA na Slatinskej ulici.  Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a ochrannou sieťou pre loptové hry. Slúži pre účely TJ Kovo Beluša, ZŠ Beluša a pre pohybové aktivity obyvateľov a návštevníkov.

Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Beluša.

Multifunkčné ihrisko /ďalej MI/ prevádzkuje Obec Beluša.  Starosta Obce Beluša poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.

Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI /užívateľ/.

 

ČL. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.

3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, hádzaná, volejbal, nohejbal, tenis, basketbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športov založených na princípe súťaživosti /súťažné zápasy, turnaje, športové dni,  rekreačný šport a pod./

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Správca je uvedený na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe  do areálu ihriska TJ KOVO Beluša.

3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.

6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.

7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

9. Deti a mládež do 18 rokov musia byť na MI v sprievode zodpovednej dospelej osoby.

10. Vstup zo zmrzlinou, žuvačkami a nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.

11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.

12. Vstup na MI je dovolený len v čistej ( nezablatenej ) športovej obuvi, najlepšie v turfovej obuvi, halovkách, či botaskách- najlepšie v  takej, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. JE ZAKÁZANÉ VSTUPOVAŤ V KOPAČKÁCH a inej obuvi s kolíkmi.

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny MI- sú upravované sezónne.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené a to 5 ,- €/ hodina, v prípade použitia osvetlenia 6,- Euro/hod.

3. Rezerváciu MI je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom MI. ( tel.: 0905 404 798- Ing. Ivo Pagáč, 0944 956 475- Patrik Štefanec), a to min. dva dni vopred.

4. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá v mesačných intervaloch do pokladne Obce Beluša.

5. Správca MI : Ing. Ivo Pagáč

6. Športové kluby, súťažné turnaje vykonávané organizačnými zložkami obce, tréningy TJ KOVO Beluša, žiakov  a študentov do 18 rokov zdarma.

7. Počas futbalových zápasov na ihrisku TJ Kovo Beluša je MI mimo prevádzky.

 

Čl. 5

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

- 112 – tiesňové volanie

- 150 – hasičská a záchranná služba

- 155 – záchranná zdravotnícka služba

- 158 – polícia

 

Čl. 6

Osobitné ustanovenia

1. Svojvoľný vstup na MI sa bude považovať ako vniknutie do cudzieho areálu.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1. Tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA nadobúda účinnosť dňom 01.10.2015.

 


Vytvorené: 12. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2018 10:02
Autor: Administrátor