Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beluša

Typ: ostatné
.

OBEC   B E L U Š A     Farská 1045/6, 018 61 Beluša

________________________________________________________

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Beluša

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Beluša uznesením č. 19/18.2 zo dňa 26. 02.2018 vyhlasuje v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Beluša na deň 25.jún 2018

A/ Určilo:

dĺžku kratšieho pracovného času Hlavného kontrolóra Obce Beluša na úväzok 0,2 úväzku pracovného času

plat hlavného kontrolóra určený v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

B/ Súhlasilo:

s podnikaním Hlavného kontrolóra Obce Beluša alebo vykonávaním inej zárobkovej činnosti a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

C/ Ustanovilo:

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1.kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2.náležitosti prihlášky :

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.ďalšie predpoklady :

 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

4.Spôsob doručenia prihlášky

Uchádzač na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Beluša zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad v Beluši, Farská 1045/6, 018 61 Beluša najneskôr do 11. júna 2018 do 15,00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá:

v podateľni  Obecného úradu v Beluši, Farská 1045/6, 018 61 Beluša, miestnosť č. 8 na prízemí (Podateľňa)

D/ Spôsob vykonania volieb:

voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.

E/ Deň nástupu do zamestnania:

 • august 2018

 

V Beluši, dňa 09.04.2018

 

                                                                                                                                   Ján Prekop, v. r.

                                                                                                                                      starosta obce


Vytvorené: 13. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2018 09:51
Autor: Správca Webu