Beluša TV

Beluša TV Pozrite si video z Obecného zastupiteľstva v Beluši. K dispozícii máte videá za posledných šesť mesiacov.

Prejsť na zoznam videí.

Dokumenty

Dokumenty Povinne zverejňované informácie. Môžete si zobraziť zmluvy, objednávky, faktúry a dobropisy.

Prejsť na Zmluvy, Objednávky a faktúry, Dobropisy

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Informácie a dokumenty z Obecného zastupiteľstva obce.

Prejsť na Zápisnice, Uznesenia, Komisie, Všeob. záväzné nariadenia

Ako vybaviť

Ako vybaviť Sekcia "Ako vybaviť" ponúka občanom ako aj návštevníkom obce informácie a tlačivá potrebné pri vybavovaní úradných vecí.

Informácie, tlačivá a správne poplatky.

 

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy verejného obstarávateľa Obec Beluša.

Zobraziť viac.

Úradné hodiny

  Pondelok
7:30-11:00 11:30-15:00
Utorok
7:30-11:00 11:30-15:00
Streda
7:30-11:00 11:30-16:30
Štvrtok
7:30-11:00 11:30-15:00
Piatok
7:30-11:00 11:30-14:45

Obedňajšia prestávka
11:00-11:30

VOĽBY PREZIDENTA SR V ROKU 2014

Voličský preukaz

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.

O vydanie voličského preukazu môže požiadať

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • písomne alebo
  • elektronicky (e-mailom).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

 

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov každá politická strana, politické hnutie, ktoré je zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh sa prijal (§ 11 ods. 2), oznámia v lehote do 13. februára 2014 meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (odporúčame oznámiť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu) jedného člena okrskovej volebnej komisie a jedného náhradníka starostovi obce. V obci Beluša je 8 okrskov.

Delegačnú listinu členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie môžu politické strany a petičné výbory doručiť na Obecný úrad v Beluši, Farská 1045/6, 018 61 Beluša osobne do podateľne OcÚ, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr do 13. februára do 24,00 hod. Vo štvrtok 13. februára v čase od 15,00 hod. do 24,00 hod. je možné pre odovzdanie delegačnej komisie kontaktovať poverenú osobu na tel. č. 0903216566 (JUDr. Kováčiková).

Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa uskutoční v Hornej prístavbe Kultúrneho domu v Beluši, Farská  1155/52, 018 61 Beluša, v utorok 18. februára 2014 o 16,30 hod. O tomto termíne odporúčame informovať delegovaných zástupcov do OVK už pri ich nominácii, aby sa zasadnutia komisie mohli zúčastniť.

 

VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI PRE VOĽBY PREZIDENTA V ROKU 2014 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 do 22.00 hod.

ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hod do 22. 00 hod. 

Čítať ďalej...
Strana 1 z 2